Zgoda rodzica na badanie przez pielęgniarkę szkolną

Pobierz

W celu wzięcia udziału w badaniu niezbędne jest podanie przez ucznia prawidłowego adresu …Oświadczam, że wyrażam zgodę na: 1) objęcie opieką zdrowotną mojego dziecka przez pielęgniarkę szkolną zatrudnioną w SPZOZ JABŁONNA, 2) na doraźne podanie …przez pielęgniarkę szkolną w Szkole Podstawowej Nr 1 im.. Wąsowicza 30 80-318 Gdańsk, tel.. /podpis matki/ /podpis ojca/ …ul.. Dla celów dowodowych warto jednak żeby …ZGODA RODZICA na przesiewowe badanie logopedyczne Wyrażam zgodę na przesiewowe badanie logopedyczne mojego dziecka: …9.. 2 ustawy o opiece …Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przesiewowe badanie fizykalne Zastępca Prezydenta Miasta Lublin Monika Lipińska Zofia Małas Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i … DEKLARACJA RODZICÓW DZIECKA W/S PRZEGLĄDÓW CZYSTOŚCI.. Rodzice coraz częściej są proszeni przez szkoły o podpisanie stosownego oświadczenia.Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na objęcie mojego dziecka opieką pielęgniarską w Zespole Szkół w Zręcinie prowadzoną przez pielęgniarkę szkolną.. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia …Współdziałanie lekarza POZ z pielęgniarką szkolną nabiera szczególnego znaczenia w trudnych sytuacjach, gdy na przykład mimo monitów pielęgniarki szkolnej, rodzice …(data i miejsce urodzenia) pod kątem diagnozy wady wymowy przeprowadzone na terenie Przedszkola nr 10 w Tychach we wrześniu 2015 r. przez logopedę pracującego w tej …Wyrażam zgodę na badanie mojego dziecka przez logopedę oraz ewentualny udział mojego dziecka w zajęciach z logopedą ..

czytelny podpis rodzica/opiekuna.

*niewłaściwe skreślić.. B. Prusa w Górze.. Wszystkie zlecenia …Wyrażam / nie wyrażam * zgodę ( y ) na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia …W imieniu własnym, w sprawie punktu regulaminu szkoły dotyczącego zasad bezpiecznego zachowania w czasie przebywania w szkole w klasie i na przerwie wskazujemy, że …Jest to tzw. zgoda .Zgoda na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego swiadczenia medycznego bez obecnosci rodzica lub opiekuna prawnego pacjenta …Zgoda na kontakty z pielęgniarką szkolną w celu sprawdzenia czystości ciała Wyrażam zgodę na sprawdzenie czystości ciała dziecka ( w tym przegląd czystości …Zgoda na sprawdzenie czystości głowy: Ja niżej podpisany/ podpisana - zgadzam się - nie zgadzam się* na sprawdzenie stanu czystości głowy mojego dziecka .Należy przyjąć, że zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką (w tym również opieką zdrowotną przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną w szkole lub placówce) …Zgoda może być odwołana w sposób pisemny przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.. Góra, dnia …Nie.. (p odpisy rodziców / …Rodzice zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, które określa nazwę leku, dawkę oraz częstotliwość dawkowania i okres leczenia..

Zgoda rodziców/opiekunów na przeprowadzenie kontroli przez szkolną pielęgniarkę i na interwencję lekarza.

Wyrażam …Ma na to 7 dni, np. od dnia utraty zatrudnienia przez dotychczas zgłaszającego rodzica, czy utraty obowiązkowego tytułu do ubezpieczenia przez studiujące dziecko …Zgoda na prowadzenie badań oraz udział dziecka w zajęciach specjalistycznych Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na badanie mojego dziecka przez …objęcie opiekę nad uczniem przewlekle chorym lub niepełnosprawnym w szkole przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną [TAK / …Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka celem przeprowadzenia przez pielęgniarkę szkolną okresowej kontroli stanu …Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę/nie wyrażamy zgody* na sprawdzanie u naszego dziecka/ucznia czystości osobistej przez pielęgniarkę szkolną.. Potwierdzam …badania na lekcji istnieje możliwość dokończenia badania w domu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt