Faktura za transport towarów księgowanie

Pobierz

Natomiast przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w ust.. Transakcje z GTU-13 Przedsiębiorca, czynny podatnik VAT ma obowiązek umieszczania kodu.. Witam!. 402 Konto 402 - Usługi obce (Kosztowe) 402, 221-2 Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) 221-2 / 201 Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201Koszty transportu towarów handlowych, które znajdują się na fakturach za zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych, co do zasady powinny być księgowane jako koszty uboczne zakupu, czyli w kolumnie 11 księgi.Sprzedający, ponosząc koszty wysyłki towaru, może obciążyć nimi kupującego.. Kontrahent posiada aktywny NIP UE, sam również jestem zgłoszony do VAT-UE.. W przypadku, gdy sprzedawca wystawił fakturę zakupową w styczniu, ale odbiorca otrzymał ją dopiero w marcu, odbiorca ma prawo ująć ją w rejestrze VAT w kwietniu, maju i czerwcu - jeżeli dokonuje rozliczeń miesięcznych.. Obowiązuje tu zasada, aby nie rozdzielać sztucznie jednej transakcji.Dodano 2014-04-23 15:02 przez beatus57.. Całość powinna być opodatkowana tą samą stawką co towar.Transakcja taka, zgodnie z ogólną zasadą, byłaby opodatkowana w kraju usługobiorcy - w Polsce.. - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu", - Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami".. Natomiast zaksięgować fakturę zakupu może przez cały rok podatkowy.Sformułowanie zawarte w przepisie art. 15 ust..

Faktura za zakup towarów: a) wartość brutto.

1 pkt 23, rozumie się: 1) przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów:• firma importowała towar z Chin, • towar (wraz z fakturą kontrahenta oraz dokumentem SAD) dotarł do odbiorcy 6.06.2010 r., • faktura zakupu towaru została wystawiona 29.01.2010 r., • data wystawienia SAD to 28.05.2010 r., • zapłaty za towar dokonano 25.05.2010 r. przed fizycznym otrzymaniem faktury kontrahenta.Opis musi być potwierdzony na dowodzie zakupu datą i podpisem osoby, która przyjęła towar.. W tym właśnie miejscu należy ująć koszty transportu towarów handlowych albo materiałów podstawowych.. Ewidencja faktur za zakup towarów oraz za ich transport może przebiegać w księgach rachunkowych zapisami: 1.. Pozycje faktury: Kredki świecowe 100 szt. (materiał handlowy): 200 zł netto; Transport: 40 zł netto; Księgowanie w KPiR:FV FV FV = Faktura VAT - Otrzymano fakturę za transport materiałów.. Pojawia się wówczas pytanie, w jaki sposób należy potraktować taką dostawę z podatkowego i księgowego punktu widzenia, a więc czy należy odrębnie ujęte koszty transportu doliczyć do ceny towaru i jak w.Zgodnie z art. 83 ust.. Sposób księgowania faktury dokumentującej WNT w systemie, zależy od daty powstania obowiązku podatkowego oraz daty wystawienia faktury.Faktura zakupu: Wn Rozliczenie zakupu - kwota netto, Wn Rozrachunki z tytułu VAT - VAT naliczony (jeśli przysługuje odliczenie), Ma Rozrachunki z dostawcami..

Księgowanie faktury za transport.

Z drugiej strony wykaże Pani także przychód (jako sprzedaż), co w efekcie się "zniesie".. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym dniem poniesienia kosztu jest dzień, na który ujęto koszty w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) lub też innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), wskazuje, że co do zasady dniem tym jest dzień, na który zaksięgowano koszt w księgach rachunkowych, przy czym dzień ten nie może być wcześniejszy niż dzień .Obowiązujące przepisy Faktura powinna być wystawiona zgodnie z ustawą o podatku.. Bez względu czy usługę transportową będzie świadczył samodzielnie czy też za pośrednictwem innej firmy wówczas stosuje GTU_13.. Przykład 2Natomiast fakturę kosztową na gruncie podatku dochodowego księguje się poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT), gdzie w wyświetlonym oknie trzeba wypełnić wymagane pola zgodnie z otrzymanym dokumentem oraz wybrać właściwy rodzaj wydatku.Jeżeli jednak dostawie towarów towarzyszą usługi dodatkowe, jak np. transport, opakowanie czy inne, i te usługi są sprzedawane przez tą samą firmę, która sprzedała nam towar - wtedy również te dodatkowe usługi klasyfikujemy do procedury WNT, razem z towarem..

Jak zaksięgować fakturę za transport?

Dla transportu proszę przy tym zastosować tę samą stawkę, co dla towaru (a więc z reguły 0%).. Dokument należy przechowywać jako dowód zakupu wraz z fakturą z Chin.. Podatki nie są skomplikowane.Prowadząc działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług przewozu towarów w kraju, jak i transportu wewnątrzwspólnotowego za usługę dostawy towarów wraz z oryginałem faktury dla zleceniodawcy wysyłany jest oryginalny dokument przewozowy CMR, w przypadku transportu krajowego dokument dostawy.W obrocie gospodarczym często zdarzają się sytuacje, gdy na fakturze dokumentującej dany zakup w osobnych pozycjach wykazane są cena towaru i koszty transportu.. b) VAT podlegający odliczeniu.Dla kosztów ubocznych zakupu towarów i materiałów przewidziana jest bowiem kolejna, 11 kolumna KPiR.. W tym przypadku (pozostałe wydatki) nie trzeba oddzielnie księgować transportu.W takim przypadku zakup transportu proszę zaksięgować w kolumnie 13 księgi.. Jak zaksięgować fakturę w systemie?. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej "ustawa o VAT") stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego (art. 83 ust.. Przykład.. W obrocie gospodarczym zdarza się, że przedsiębiorca nabywając środki trwałe dokupuje u tego samego dostawcy dodatkowe, odrębne rzeczy..

Kod GTU - 13 dla usług transportowych i magazynowych.

PZ zakupionych zapasów: Wn Zapasy (Towary, Materiały), Ma Rozliczenie zakupu.. 2-6.W przypadku importu towarów rozliczanego na zasadach ogólnych dowodami księgowymi, które podlegają ujęciu w księgach rachunkowych, są: faktura importowa wystawiona przez zagranicznego dostawcę, która dokumentuje poniesienie kosztów z tytułu zakupu towarów,Ogólna zasada postępowania jest taka, że jeżeli sprzedawca, poza dostarczeniem towaru na wskazane miejsce, zobowiązuje się wobec nabywcy również do zapewnienia transportu tego towaru, przy czym koszty transportu są wkalkulowane w cenę dostarczonego towaru, to niezależnie od tego, czy transport towarów został wykonany przez podatnika we własnym zakresie czy za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika - całość kompleksowego świadczenia podlega opodatkowaniu według .Jeżeli faktura sprzedaży obok pozycji transportu zawiera pozycję zakupu pozostałych wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, to całość należy ująć w kolumnie 13 KPiR.. W takiej sytuacji koszt transportu z faktury rozdzielamy proporcjonalnie - część powiększy wartość początkową środka trwałego, a część trafi do odpowiednich kosztów.Koszt w KPiR należy wykazać na podstawie faktury otrzymanej od chińskiego sprzedawcy, przechodząc do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT (BEZ VAT), następnie wybierając odpowiedni rodzaj wydatku (w przypadku zakupów towarów do dalszej odsprzedaży lub materiałów do produkcji należy wskazać: ZAKUP TOWARÓW HANDLOWYCH ORAZ MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH).Otrzymałem fakturę za zakup towarów od kontrahenta z UE.. Zakup towarów handlowych i materiałów księguje się w KPiR w kolumnie.Obliczoną kwotę podatku za import trzeba uiścić w ciągu 10 dni od dnia powiadomienia podatnika przez organ celny.. Firma XYZ, z siedzibą w Polsce, świadczy usługę transportu towarów na rzecz polskiej firmy ABC.Dlatego pomimo wykazania na fakturze dwóch pozycji, tj. zakupu sprzętu i zakupu usługi transportowej, w ewidencji księgowej należy ująć wyłącznie zakup sprzętu informatycznego, bo taka jest treść ekonomiczna tej transakcji.Kiedy księgujemy faktury zakupu?. Przykład 2.. Dokonuję dostawy wewnątrzwspólnotowej i klient opłaca koszty transportu oraz koszty wysyłki wzorów handlowych (pozycje faktury oprócz towaru, który jest przedmiotem transakcji).. Na fakturze rozgranicza dwie pozycję dla których wykazuje osobne podstawy opodatkowania.. Jednak aby móc z tego skorzystać, należy spełnić warunki, które zostały spisane w art. 33a ust.. Zatem w takiej sytuacji przedsiębiorca powinien wystawić fakturę ze standardową stawką 23% VAT.. 1. pkt 23).. Podatnicy, którzy stosują uproszczone procedury celne przy okazji importu towarów, mogą rozliczać ten podatek w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym ten obowiązek podatkowy powstał..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt