Zbiorcza faktura korygująca dokumentująca rabat

Pobierz

Wystawiana jest przez sprzedawcę w ściśle określonych sytuacjach, takich jak np. zmniejszenie lub zwiększenie podstawy opodatkowania czy też zwrot towarów lub udzielenie rabatu.NSA zauważył, że wymóg zawarcia w zbiorczej fakturze korygującej dat wystawienia i numerów faktur korygowanych znalazł się w przepisach ustawy o VAT od 1 stycznia 2014 r.Faktura zbiorcza a zasady wystawiania faktur.. Zgodnie z art. 106i fakturę należy wystawić do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyła się dostawa towarów lub świadczenie usług.Należy jednak pamiętać, iż taka faktura musi dodatkowo wskazywać okres, do którego odnosi się rabat.. 7 ustawy o VAT).. Rabat dotyczy towarów, które zostały już sprzedane.Przepisy ustawy o VAT umożliwiają wystawienie jednej faktury korygującej dla jednej lub większej ilości transakcji bądź też do wszystkich transakcji dla jednego odbiorcy.. Od stycznia 2021 roku na skutek wejścia w życie ustawy wprowadzającej SLIM VAT zmieniły się zasady ujmowania faktur korygujących.Na nowo określony został termin dokonania korekty zmniejszającej podstawy opodatkowania (korekta "in minus") oraz również uregulowano termin korekty zwiększającej podstawę .Zbiorcza faktura VAT korygująca zawierać będzie:numer kolejny oraz datę jej wystawienia,dane zawarte w fakturach, których dotyczy faktura korygująca, tj.:imiona i nazwiska lub nazwy skrócone Wnioskodawcy i kontrahenta oraz ich adresyNIP Wnioskodawcy i kontrahentanumer kolejny faktury oznaczonej jako Faktura VATdzień, miesiąc i rok .Zbiorcza faktura korygująca dokumentująca takie rabaty zawierała natomiast: - ?numer kolejny i datę wystawienia, - ?nazwy i adresy podatnika i nabywcy,Faktura korygująca to specyficzny dokument księgowy..

3, 4 i 8 rozporządzenia ...Zbiorcze faktury korygujące dokumentujące rabaty.

Elementy takiej faktury są .Zgodnie z przepisami podstawa opodatkowania wykazywana na fakturze dokumentującej sprzedaż nie obejmuje obniżki cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty (art. 29a ust.. Czy w przedstawiony stanie faktycznym sposób dokumentowania rabatów udzielonych przez Spółkę jest prawidłowy, odpowiada wymogom określonym w .. Zbiorcza faktura korygująca zawiera kolejny numer, datę jej wystawienia, dane takie jak imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, okres, do którego odnosi się udzielany rabat oraz kwotę udzielonego rabatu, kwotę zmniejszenia podatku należnego oraz wyraz "FAKTURA KORYGUJĄCA" tj. zawiera wszystkie obligatoryjne elementy o jakich mowa w § 13 ust.. Elementy zbiorczej faktury korygującej.. Nie ma przeszkód, aby w opisanej sytuacji wystawić zbiorczą fakturę korygującą.. 3 rozporządzenia), jednak może to mieć miejsce w przypadku, gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie, np. z tytułu osiągnięcia określonego pułapu wartości zakupów, dokonania płatności w określonym czasie (§ 13 ust..

To w zasadzie faktura kwotowa na minus.

Tzw. zbiorcza faktura korygująca może być wystawiona tylko w przypadku, gdy rabat odnosi się do wszystkich transakcji w danym okresie, np. w miesiącu.Przepisy rozporządzenia w sprawie faktur przewidują możliwość wystawiania zbiorczej faktury korygującej (§ 13 ust.. Kwota skonta jest jednak elementem tej faktury (art. 106e ust.. Wydaje się, że może to być jedna zbiorcza faktura korygująca - co prawda organy podatkowe mają niekiedy wątpliwości co do możliwości wystawiania zbiorczych faktur korygujących, lecz generalnie dopuszczają taką możliwość.Możesz zatem wystawić taką zbiorczą korektę jeżeli np. udzielasz rabatu należnego za cały rok z tytułu osiągnięcia przez nabywcę określonego wolumenu zakupów.. W związku z powyższym zadano następujące pytanie.. Tak jak w przypadku każdej faktury korygującej również tzw. zbiorcza faktura korygująca dla jej wykazania w deklaracji VAT wystawcy wymaga co do zasady uzyskania od nabywcy potwierdzenia jej odbioru.Dodatkowo, jeżeli bonus dotyczy całej sprzedaży dla jednego kontrahenta, zrealizowanej w III kwartale 2015 r., to może to być uproszczona zbiorcza faktura korygująca..

Zbiorcza faktura korygująca powinna zawierać wszystkie dane typowe dla zwykłej korekty.

3 i 4 rozporządzenia).. Podatnik VAT może udokumentować przyznawane współpracującym firmom premie pieniężne (rabaty) za pomocą zbiorczych korekt, jeżeli dany rabat był udzielany w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów zrealizowanych w danym okresie na rzecz konkretnego nabywcy.W celu udokumentowania rabatu Spółka wystawia fakturę korygującą - osobną na każdy rodzaj bonusu zakupowego.. Faktura korygująca powinna zawierać:24.05.2013 Zbiorcza faktura korygująca dokumentująca rabat Pytanie podatnika: Wnioskodawca udziela kontrahentom rabatu w stosunku do produkowanych produktów z tytułu przekroczenia przez danego kontrahenta ustalonego umownie progu obrotu określonymi, wybranymi towarami, choć przypisywany jest całemu obrotowi osiągniętemu przez konkretnego kontrahenta.Podatnicy mogą bowiem udokumentować rabat udzielony na rzecz konkretnego kontrahenta, wystawiając jedną fakturę korygującą.. Zasady wystawiania faktur zostały szczegółowo omówione w ustawie o VAT.. Można ją wystawić w sposób uproszczony, jeżeli rabat obejmuje wszystkie dostawy towarów/usług z danego okresu dokonane na rzecz jednego odbiorcy.24.05.2013 Zbiorcza faktura korygująca dokumentująca rabat Pytanie podatnika: Wnioskodawca udziela kontrahentom rabatu w stosunku do produkowanych produktów z tytułu przekroczenia przez danego kontrahenta ustalonego umownie progu obrotu określonymi, wybranymi towarami, choć przypisywany jest całemu obrotowi osiągniętemu przez konkretnego kontrahenta.Skoro klientowi udzielany jest rabat należy wystawić faktury korygujące odnoszące się do wystawionych klientowi faktur..

3 pkt 1 i 2 zbiorcza faktura ...Faktura korygująca - księgowanie na gruncie VAT u sprzedawcy.

Jednocześnie zgodnie z art. 106j ust.. Faktura ta została wystawiona w dniu 21 października br. na kwotę brutto 1.230 zł (w tym VAT 230 zł).. Dopuszczalny .Spółka dokumentuje rabat potransakcyjny, udzielony w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, zbiorczą fakturą korygującą, ze wskazaniem okresu, do którego odnosi się udzielony rabat.. Taka zbiorcza faktura korygująca powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka.Temat: Zbiorcza faktura korygująca dokumentująca rabat.. Korekta odnosi się do wszystkich faktur wystawionych na klienta w danym okresie rozliczeniowym, zawierających daną pozycję/pozycje objęte rabatowaniem w ramach bonusu danego rodzaju.RADA.. 1 pkt 10 ustawy o VAT).. Należało by taki dokument skonfigurować w systemie i dostosować wydruk dla niego.W październiku 2019 r. jednostka otrzymała fakturę korygującą dotyczącą rabatu potransakcyjnego za zakupione w trzecim kwartale 2019 r. towary.. 1 pkt 1 ustawy o VAT).W przypadku gdy powodem wystawienia faktury korygującej jest udzielenie przez podatnika opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, to wystawiona korekta, tj. zbiorcza faktura korygująca powinna zawierać te same dane, które zawiera zwykła faktura korygująca, a także powinna wskazywać okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka oraz numery korygowanych faktur.Zbiorcza faktura korygująca - kiedy rozliczyć rabat.. Korekta jest konieczna, gdy sprzedawca udzielił rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty już po wystawieniu faktury (art. 106j ust.. Powinna natomiast zawierać informację o okresie, do którego .Zatem faktura korygująca wystawiona w związku ze zwrotem towarów, udzielonym rabatem (bonifikata, skonto) może być rozliczna na bieżąco, tj. w dacie wystąpienia tych zdarzeń gospodarczych.Faktura z rabatem będąca w tym przypadku fakturą korygującą również może być wystawiona w programie faktury.pl..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt