Wniosek o kopię mapy ewidencyjnej

Pobierz

Imię i nazwisko / Nazwa wnioskodawcy 2.. Dane kontaktowe wnioskodawcy: numer telefonu / adres poczty elektronicznej** 6.. Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) zawarte są w formularzu P2.Jak napisać wniosek o udostępnienie mapy zasadniczej?. Oznaczenie wniosku nadane przez wnioskodawcę** 5.. Poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: /PODGiKPoznan/ESPEwidencja - wniosek musi zostać podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.WNIOSEK O WYDANIE: WYPISU/WYPISU I WYRYSU/WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW* 1.. W celu uzyskania mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków możesz pobrać, wypełnić i wydrukować wniosek (formularz edytowalny) (formularz P i P1) lub skorzystać z Portalu Internetowego Systemu ZGiK - Portal Interesanta (link ) i złożyć go w formie dokumentu elektronicznego.. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek, wtorek, środa w godz. 8.00 - 15.30.Mapa zasadnicza w skali 1:500.. Urząd Miejski w Koninie Plac Wolności 1, 62-500 KoninBIP Miasta Krakowa - Udostepnianie poświadczonej kopii mapy zasadniczej, ewidencyjnej, wypisu i wyrysu1.. Należy przede wszystkim uzupełnić rubryki dotyczące wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe itp.), a następnie zaznaczyć w polu "przedmiot wniosku" rubrykę "mapa zasadnicza".Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł..

Jak wypełnić wniosek o mapę zasadniczą?

Po pierwsze, musimy się udać do Wydziału Geodezji UMK przy ul. Grunwaldzkiej 8 (31-526 Kraków), gdzie uzyskamy kopie:kopia mapy zasadniczej lub kopia mapy ewidencyjnej obejmującej teren, którego dotyczy wniosek; Dostępne dokumenty do pobrania.. Adres miejsca zamieszkania/siedziby wnioskodawcy 3.. 10,54 zł.. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek .1. wydanie wypisu z rejestru gruntów i wyrysu z mapy ewidencyjnej, 2. o kopię mapy zasadniczej i ewidencyjnej 3. o wydanie zaświadczenia/informacji o figurowaniu w rejestrach ewidencji gruntów zarówno te przesłane za pośrednictwem e-PUAP jak i mailowe z załączonym skanem, lub zdjęciem wypełnionego i podpisanego wniosku.Formularz P6 - Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGIB.pdf Formularz P7 - Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie innych materiałów.pdf Wniosek o wydanie mapy lokalizacyjnej lub ewidencyjnej P_P1 — kopia.pdfWniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej [Pobierz .pdf] Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym [Pobierz .pdf] Wniosek o przeprowadzenie uzupełniającej gleboznawczej klasyfikacji gruntów [Pobierz .pdf] W celu zapisania wypełnionego formularza należy użyć programu Adobe Reader XIWniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego P oraz załączniki P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8 ( załącznik numer 1 do procedury 004) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn.zm..

wniosek o wydanie wypisu i wyrysu / kopii mapy ewidencyjnej / zaświadczenia.

2. załączniki: - dokument tożsamości do wglądu - upoważnienie / pełnomocnictwo (w przypadku osób prawnych oraz nie działających osobiście) - dokument potwierdzający interes prawny: Sposób załatwienia sprawy: OD DNIA 13.03.2020 ROKU DO ODWOŁANIA,Wniosek o udostępnienie mapy (DOCX, 30.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2020-08-13 10:50:25 | Data wytworzenia informacji: 2020-08-13 Pobierz dane XML Sprawa: Wydawanie wypisów i wyrysów, kopii map oraz zaświadczeń z operatu ewidencyjnego Drukuj informację Sprawa: Wydawanie wypisów i wyrysów, kopii map oraz zaświadczeń z operatu ewidencyjnegoUdostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym kopii mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej) informacje, karta usługi, potrzebne załączniki.. zm.)4) w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust.. We wniosku umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe - telefon/adres e-mail - które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt.formularz wniosku o wydanie wypisu/ wyrysu z ewidencji gruntów i budynków (należy w nim zaznaczyć opcję "wyrys z mapy ewidencyjnej")..

wniosek - UA-10 (Rich Text Format) 55 kB ... Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Maksymalny czas realizacji wniosku to ok. 10 dni.. Wypełniony formularz wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty możesz złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym lub przesłać go pocztą, a nawet faksem.Szczegóły wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków zawarte są w formularzu P1.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.Wnioski w postaci elektronicznej: Pocztą elektroniczną na adres: - wniosek musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.. )Składanie wniosków o wyrys i wypis z ewidencji gruntów oraz kopie mapy ewidencyjnej pok.113 tylko po uprzednim dokonaniu rezerwacji wizyty Umawianie wnioskodawców przez Internet w systemie rezerwacji wizyt w urzędzie :Wniosek P o udostępnienie materiałów PZGiK Poniżej zamieszczamy obligarotyjne wnioski uszczegóławiające - poza drukiem "P" należy dodatkowo wypełnić odpowiedni druk z poniższej listy, w zależności od rodzaju wnioskowanych danych: Wniosek P1 dot.. Osoba zainteresowana otrzymaniem mapy ewidencyjnej gruntów może wybrać jedną z dwóch form jej przekazania ‒ drogą elektroniczną lub nieelektroniczną.o kopię mapy zasadniczej i ewidencyjnej; o wydanie zaświadczenia/informacji o figurowaniu w rejestrach ewidencji gruntów; zarówno te przesłane za pośrednictwem e-PUAP jak i mailowe z załączonym skanem, lub zdjęciem wypełnionego i podpisanego wniosku..

a) Kopię mapy ewidencyjnej i kopię mapy zasadniczej z oryginalnymi pieczęciami urzędowymi.

Miejscowość i data dnia1.. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z pó źn.. Za kopię mapy ewidencyjnej z wypisem (pierwsza działka), zapłacimy 120 zł, za każdą następną działkę w tym samym obrębie zapłacimy 12 zł.. W przypadku udostępniania: od 10 do 100 ha stosuje się współczynnik 0,8, powyżej 100 ha stosuje się współczynnik 0,6.Wniosek o wydanie mapy ewidencyjnej jest ogólnodostępny, po wypełnieniu należy go przekazać do odpowiedniego organu.. Bardzo proszę o wpisywanie we wnioskach numeru telefonu bądź adresu e-mail, gdyż ułatwi to realizację powyższych wniosków.Udostępnienia materiałów zasobu (w tym kopii mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej) (PDF) Wniosek o udostępnienie materiałów zasobu - mapa zasadnicza i mapa ewidencyjna (PDF) Wniosek o udostępnienie materiałów zasobu - inne materiały (PDF)P - wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; P1 - szczegóły wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków; P2 - szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) (w postaci elektronicznej)Wniosek o kopię mapy ewidencyjnej Jest to dokument służący do ujawnienia budynków w księgach wieczystych (wymagana dodatkowa pieczątka), dla banku (np. kredyt), do celu własnego.. Oznaczenie wniosku nadane przez wnioskodawce* .. wniosek o udostępnienie mapy zasadniczej, ewidencyjnej - Niemodlin Author:wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, a także obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie .Uzasadnienie wniosku o wydanie wypisu z ewidencji gruntów i budynków zawieraj ącego dane podmiotów, o których mowa w art. 20 ust.. Mapy ewidencyjnej i zasadniczej Wniosek P3 dot.Zanim złożymy wniosek o wydanie WZiZT, musimy uzyskać szereg dokumentów, które są wymagane jako załączniki.. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.. 20,00 zł.. Transmisja na żywo z sesji Rady Miasta.. Adres miejsca zamieszkania/siedziby wnioskodawcy 3.. Budynek A. tel..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt