Wzór decyzji nienależnie pobranego zasiłku stałego

Pobierz

Decyzja zobowiązująca do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego - Wzór ROZMIAR: 61.47 KB, RODZAJ: PDF TAGI: nienależnie pobrane świadczenia fundusz alimentacyjnyWzór nr 1 Decyzja przyznająca zasiłek stały z pouczeniem o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym Pan/Pani .. ul.W przypadkach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie, z tytułu opłat określonych w ustawie oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, właściwy organ, który wydał decyzję w sprawie zwrotu należności, o których mowa w ust.. O tym, że będzie potrącane z bieżąco wypłacanych świadczeń, należy poinformować stronę w decyzji.Jeśli przykładowo organ wyda decyzję 1 lutego i nie nada jej rygoru natychmiastowej wykonalności, to decyzja stanie się wykonalna po upływie 14 dni od jej doręczenia.. W takim przypadku wójt, burmistrz, bądź prezydent miasta, który przyznał świadczenie wyda decyzję administracyjną stwierdzającą, że otrzymane świadczenia są nienależnie pobrane, a następnie kolejną .Załącznik nr 3 Wzór decyzji ustalającej wysokość nienależnie pobranego świadczenia Pan/Pani .. ……………… ul .Organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.Zatem jeśli świadczeniobiorca pobierał zasiłki również np. w roku 2013, to ZUS nie może objąć tego okresu obowiązkiem zwrotu nienależnie pobranego świadczenia..

Dostałem decyzję o zwrocie nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 700 zł.

Jak wynika z art. 104 ust 3 u.p.s., wysokość należności podlegającej zwrotowi, w tym świadczenia nienależnie pobranego, oraz termin zwrotu ustala się w drodze decyzji administracyjnej.. Od następnego dnia zasiłek stały nie będzie przysługiwał.Wzór decyzji uchylającej prawo do zasiłku stałego - osoba gospodarująca w rodzinie - przekroczenie kryterium dochodowego przez osobę uprawnioną .. Wzór decyzji uchylającej decyzję o przyznaniu świadczenia nienależnie pobranego | str. 182 Wzór nr 24.Decyzja ZUS w sprawie zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stanowi tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.. Osoba, która pobrała nienależne świadczenie zobowiązana jest do jego zwrotu wraz z odsetkami w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego.Wzór nr 1.. Co się stanie w przypadku, gdy nie zwrócę tej kwoty w ustalonym terminie 30 dni i czy mogę .W tym celu należy złożyć umotywowany i poparty dowodami (dokumenty, rachunki, faktury, zaświadczenia, oświadczenia) wzór wniosku o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń: Wniosek o umorzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wzórNależy tu wskazać jakiś konkretny dzień..

Wzór decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia | str. 170 Wzór nr 23.

zm.), którą zmieniono lub uchylono pierwotną decyzję przyznającą prawo do określonych świadczeń z pomocy .. Nienależnie pobrane świadczenie może być także potrącane z wypłat bieżących, np. w przypadku zasiłku stałego.. Wzór decyzji przyznającej zasiłek stały 13 Rozdział I Wzory decyzji W SpraWach śWiadczeń pieniężnych … z pomocy Społecznej Wzór nr 1.. Decyzja wydana na podstawie art. 106 ust.. Lub jeżeli strona woli, czyli na jej wniosek, można zwrot nienależnie pobranego świadczenia rozłożyć na raty, co również należy zaznaczyć w decyzji.. uchyliło zaskarżoną decyzję organu I instancji w części dotyczącej terminu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia i ustaliło ten termin do dnia 30 kwietnia 2008 r., w pozostałym zakresie utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.4 t Wzór decyzji przyznającej posiłek z programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania dla osoby samotnej t Wzór decyzji przyznającej posiłek z programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania dla osoby w rodzinie t Wzór decyzji przyznającej zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu (art. 39 ust.. 1, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej .Decyzja w przedmiocie stwierdzenia nienależnie pobranego świadczenia alimentacyjnego i żądania jego zwrotu ..

Wzór decyzji odmawiającej przyznania zasiłku stałego | str. 21: Wzór nr 3.

t Wzór decyzji przyznającej pomoc w formie sprawienia pogrzebu (art. 36 pkt .Burmistrz Miasta decyzją z dnia 2 sierpnia 2010 r. uznał za nienależnie pobrane zasiłek wyrównawczy i zasiłek stały przyznane B. K. decyzjami wydanymi w okresie od grudnia 2002 r. do sierpnia 2005 r., orzekł o zwrocie kwoty 11.760,62 zł, rozłożył należność na 118 rat w wysokości 100 zł (117 rat) oraz 60,62 zł (rata 118) orzekając przy tym, że raty nienależnie pobranego .Nienależnie pobranych świadczeń nie można dochodzić za okres dłuższy niż ostatnie 3 lata, licząc wstecz od daty wydania decyzji.. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn.. Wzory decyzji w sprawach nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej | str. 170 Wzór nr 22.. Kwoty nienależnie pobranego świadczenia dobry start łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanego świadczenia .1. Osoba, która pobrała nienależne świadczenie pieniężne, jest obowiązana do zwrotu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji w przedmiocie obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego, kwoty otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na .Na początku należy się zastanowić, jakie świadczenie z pomocy społecznej może zostać uznane za nienależnie pobrane..

360 Wzór decyzji uchylającej prawo do zasiłku stałego - osoba gospodarującaRozdział IV.

Wzór decyzji przyznającej zasiłek stały ……………………………………… (miejscowość, data wydania decyzji) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy SpołecznejDecyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia dobry start nie jest wydawana, jeżeli od terminu jego pobrania upłynęło więcej niż 10 lat.. Decyzją wydaną 23 sierpnia 2009 r. można zobowiązać do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia za okres od 23 sierpnia 2006 r. do 22 sierpnia 2009 r.Wzór decyzji przyznającej zasiłek stały | str. 13: Wzór nr 2.. Natomiast opłacana przez OPS składka na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie podlegała zwro - towi, gdyż nie stanowi ona świadczenia nienależnie pobranego w rozumieniu art. 6 pkt 16 ustawy (nieWniosek o umorzenie nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych.. Przykład.. Powyższy wniosek należy pobrać, wydrukować, wypełnić swoimi danymi i wysłać listem poleconym, lub zanieść osobiście.Świadczenia nienależnie pobrane.. Ustalenie wysokości i terminu zwrotu należności powinno być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym aktualną sytuację osoby i rodziny, której świadczenie zostało przyznane.Nienależnie pobrany zasiłek stały.. Można go wcześniej ustalić ze stroną.. Wzór decyzji uchylającej decyzję o przyznaniu świadczenia nienależnie pobranego | str. 182: Wzór nr 24.. 10.00 PLN - Kupuję dostęp do wzoru Kliknij by zapłacić LUB dodaj kolejny wzór Dodano do koszyka.. Podpisałem tę decyzję i zobowiązałem się, że nie będę się odwoływał.. Autor: K. Jestem osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym.. Wzór decyzji w sprawie ulgi w obowiązku zwrotu świadczenia nienależnie pobranego .podlega zatem jedynie zasiłek stały, albowiem tylko on ma charakter świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt