Harmonogram spotkań klasowego zespołu nauczycieli

Pobierz

Zebranie zespołu 09.09.2016 A. Bartoszewska Protokół spotkania Plan pracy zespołu Przestudiowanie opinii uczniów ze specyficznymi trudnościami oraz orzeczeń Zebranie zespołów 21.09.2016 Przewodniczący zespołów przedmiotowych Protokół spotkania Plan pracy zespołu 2.Harmonogram spotkań klasowego zespołu nauczycieli.. Tematyka godzin wychowawczych 3.. Plan pracy L.p.. Uzgodnienie planu pracy zespołu nauczycieli klas I - III na rok szkolny 2020/2021 - spotkanie organizacyjne zespołu, - propozycje zagadnień do realizacji, - ustalenie kalendarza spotkań, - przedłożenie planu pracy do akceptacji przez Dyrektora.. Terminy spotkań zespołu: cztery spotkania w semestrze (lub częściej w zależności od potrzeb) 3.. Zdjęcia.Poznanie uczniów oraz ich środowiska, Integracja zespołu klasowego, Rozwiązywanie indywidualnych i klasowych problemów poprzez udzielanie wszechstronnej pomocy, Interesowanie się postępami uczniów w nauce, a także obserwowanie zachowania uczniów w kierunku rozwoju ich osobowości, Dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, Realizacja programu wychowawczego klasy i szkoły .nauczycieli 17.10.2016 01.12.2016 04.01.2017 29.03.2017 11.05.2017 13.06.2017 Wychowawcy Pedagog 3.Ocena realizacji programów wychowawczych, analiza ocen, osiągnięć uczniów, frekwencji i zagrożeń.. Lista uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną..

Harmonogram spotkań klasowego zespołu nauczycieli 4.

Przekazanie informacji o zachowaniu i postępach dzieci.. Integracja zespołu klasowego- zajęciaTECZKA WYCHOWAWCY KLASY I GIMNAZJUM 2013/2014.. 15.04.2021 r. godz.17.00.. Karty obserwacji/postępów uczniów.. Plan pracy zespołu nauczycielskiego przygotowywany jest na okres roku szkolnego lub półrocza i uwzględnia cele i zadania szczegółowe pracy zespołu, terminarz spotkań i harmonogram realizacji zadań.Harmonogram spotkań klasowego zespołu nauczycieli.. Spotkanie w dn. 11.01.2013 1.. 16.Skład zespołu: Ewa Czarnecka - przewodnicząca Tamara Jabłońska Ewa Szamruchiewicz Terminy spotkań: trzy spotkania w semestrze (lub częściej w zależności od potrzeb) Główne kierunki pracy zespołu w roku szkolnym 2016/2017 1.. 15.04.2021 r. godz. 17.00.. Powitanie rodziców przez nauczyciela- wychowawcę.. Planowanie imprez klasowych szkolnych 1h 1.. Indywidualne rozmowy z rodzicami.. Biblioteka Pedagogiczna w Pułtusku pragnie kontynuować współpracę z siecią bibliotek szkolnych naszego powiatu.. Warsztaty i referat nt. "Skuteczne komunikowanie sięzdziećmi"-BarbaraPanasko.. Członkowie: - nauczyciele religii: Bożena Pietrzak, ks. Wojciech Cholewa,Obowiązek powiadamiania rodziców o terminie spotkań zespołu oraz prawo rodziców do uczestniczenia w spotkaniach zespołu będzie waŜną przesłanką do ustalania harmonogramu pracy zespołu..

Diagnoza zespołu klasowego.

7 Zestawienie liczby zrealizowanych zajęć lekcyjnych z poszczególnych przedmiotów)Praca w zespole nauczycieli.. 3 (Sprawozdanie z realizacji planu pracy zespołu nauczycieli uczących dany oddział) Dok.. Termin spotkań powinien uwzględniać moŜliwości rodziców, w tym rodziców pracujących.. Zebranie nauczycieli Styczeń 2017 Czerwiec 2017 Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy 4.. Celem głównym spotkań było rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych.. Nauczyciele pracujący w zespole: Przewodniczący zespołu: Maria Wiąckiewicz.. Zebrania z rodzicami (notatka, protokół, wnioski) 6.Nauczyciel organizuje spotkania podsumowujące wyniki nauczania uczniów na których przedstawia ich moce strony, postępy i osiągnięcia oraz obszary wymagające korekty.. Protokoły spotkań, sprawozdania zawierające wnioski do dalszej pracy 5.. Zaplanowanie tematyki pedagogizacji rodziców podczas spotkań podsumowujących pracę w I semestrze - kl. I - Ewa Gutowska, kl. II - Wiesławazespołu, sposobu ich realizacji na rok szkolny 2016/2017.. Nigdy nie jest jednak za późno, aby poprawić błąd, ponieważ budowanie współpracy w grupie to proces, na który składa się wiele aspektów (więcej niż tylko nietrafnie ustalony regulamin klasowy).W mojej ocenie wskazane jest, aby w statucie szkoły poza określeniem zadań zespołów nauczycielskich były określone również ogólne zasady (przesądzające obowiązek m.in. protokołowania posiedzeń) i zakres działania tych zespołów, przy pozostawieniu pewnej autonomii samym zespołom (tak, żeby nie tworzyć fikcyjnych czy też "martwych" zapisów), które mogłyby same szczegółowo doprecyzowywać takie kwestie, jak sposób realizacji zadań czy harmonogram prac..

Organizacja zespołu klasowego.

Oddział przedszkolnyInformacja dotycząca pracy zespołu nauczycieli uczących w klasie I Ti w roku szkolnym 2007/2008 W minionym semestrze odbyły się cztery spotkania nauczycieli plus wiele spotkań i rozmów indywidualnych z poszczególnymi nauczycielami uczącymi w tej klasie.Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.. Podczas spotkań zostaną omówione tematy związane z wejściem w życie ustaw z dnia 14 grudnia 2016 - Prawo oświatowe oraz Przepisy .2.. Dokumentację pracy zespołu stanowią: plan pracy zespołu i harmonogram, protokoły spotkań oraz sprawozdania i raporty.. analiza dokumentów.. Harmonogram pracy zespołu14.Dokumentację pracy zespołu stanowią: plan pracy zespołu i harmonogram, protokoły spotkań oraz sprawozdania i raporty.. Harmonogram spotkań klasowego zespołu nauczycieli 4.. Protokoły spotkań, sprawozdania zawierające wnioski do dalszej pracy 5.. Zestaw obowiązujących procedur szkolnych.. Wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia 2. adanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i podejmowanie działańSkład zespołu: - Paweł Wysztygiel - przewodniczący - Anna Mikuć - Paulina Pruszyńska - Sylwia Kuklo - Maria Dąbrowska 2. harmonogram kontroli i pomiaru osi ągni ęć uczniów, 6. obci ążenie uczniów prac ą domow ą, 7. organizacja zaj ęć pozalekcyjnych, 8. omówienie problemów w klasie, 9. zaplanowanie pomocy uczniom ze specyficznymi potrzebami..

Wybór samorządu klasowego i przydział funkcji klasowych.

Spotkania odbyły się zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem.. 6 (Uzasadnienie oceny nagannej z zachowania) Dok.. Zestaw obowiązujących procedur szkolnych.. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.. Szkoła Podstawowa.. Omówienie wyników nauczania w klasie: a.Spotkania odbyły się zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem.Celem głównym spotkań było rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych.Na spotkaniach w związku z pojawiającymi się problemami zostały podejmowane konkretne działania, których celem było usystematyzowanie i usprawnienie udzielania wszelkiej pomocy dydaktycznej i wychowawczej uczniom, sprawny przebieg informacji wewnętrznej oraz jednolite, jasne podejmowanie na bieżąco działań w tym zakresie .Szanowni Państwo!. Te ostatnie omawia indywidualnie z rodzicami i ewentualnie z uczniem.. Sprawy bieżące.. Sprawy bieżące klasy.. Zebrania z rodzicami (notatka, protokół, wnioski) 6.I.. Termin spotkania: grudzie ń 2016 r. Poruszane tematy: 1. śródroczna ewaluacja osi ągni ęć uczniów, 2.Sprawozdanie z przebiegu realizacji spotkań klasowego zespołu nauczycieli.. Na spotkaniach w związku z pojawiającymi się problemami zostały podejmowane konkretne działania, których celem było .Zespole Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie wchodzą nauczyciele: religii, języka polskiego, muzyki, plastyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa.. Spotkania zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.. 4 (Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego) Dok.. ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI 1.. 5 (Uzasadnienie oceny niedostatecznej) Dok.. Oddziały przedszkolne: Przekazanie diagnozy gotowości szkolnej (6 l).. poznanie sytuacji rodzinnej uczniów - badania diagnostyczne realizowane przez pedagoga szkolnego.. Zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznych dotyczące uczniów w danej klasie z potwierdzeniem, że uczący nauczyciele zapoznali się z zaleceniami.1.. Realizacja przydzielonych zadań.. Współtworzenie wymaganej dokumentacji.. Karty obserwacji/postępów uczniów.. Program pracy wychowawcy dla klasy I gimnazjum (trzyletni plan wychowawczy) 2.. Szanowni Państwo, w związku z wdrażaniem reformy edukacji w dniach 20.02.2017 r. - 9.03.2017 r. odbędą się spotkania dla nauczycieli oraz rodziców uczniów świętokrzyskich szkół/placówek.. Spotkania z nauczycielami bibliotekarzami szkolnymi w ramach zespołów samokształceniowych są dla nas areną wymiany doświadczeń i wzajemnej pomocy, a w efekcie służą doskonaleniu usług bibliotecznych, świadczonych przez nasze placówki.Sprawozdanie z działalności zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczychOmówienie sytuacji zespołu klasowego.. 15.Plan pracy zespołu nauczycielskiego przygotowywany jest na okres roku szkolnego lub półrocza i uwzględnia cele i zadania szczegółowe pracy zespołu, terminarz spotkań i harmonogram realizacji zadań.. Cały zespół.. Organizacja warsztatu pracy nauczyciela5..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt