Wzór aneksu do regulaminu zfśs

Pobierz

Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zaopiniowania planu finansowego.. Wzór wniosku o przyznanie świadczeń z ZFŚS.. Zmienia się §12 pkt 1a Na pisemny wniosek Pracownika może być do niego stosowany system skróconego tygodnia pracy.Tak.. St. Staszica w Pleszewie § 1 Z dniem 03 marca 2010 rok wprowadza si ę aneks do Regulaminu gospodarowania środkami ZFSS I Liceum Ogólnokształc ącym im.. 40 zł powyżej 2501 zł 60 % 30 złANEKS NR 1/2013 do Regulaminu Pracy z dnia 10.12.2012 r. W Regulaminie Pracy dokonuje się następujących zmian: 1.. Przykład uchwały rady pedagogicznej w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego.. Zmiany w Regulaminie ZFŚS zgodnie z RODO, po 04 maja 2019 r., stały się koniecznością.. Jest to dokument, który należy kwalifikować jako wewnątrzzakładowy akt normatywny, który zdaniem Sądu Najwyższego jest źródłem prawa w rozumieniu art. 9 § 1 KP (por. wyrok z dnia z 6.12.2001 r., sygn.. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga!. Jednak ci, którzy nie są do tego zobligowani, powinni przygotować specjalny dokument, którym jest informacja o nietworzeniu ZFŚS.. Zmieniony Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego, przedstawiający schemat organizacyjny MDK, stanowi załącznik do Aneks Nr 2 z dnia 13.09.2013r.Aneks do regulaminu wynagradzania likwidującego ZFŚS (wzór PDF) Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Dokumentacja dla zaawansowanych ..

St. Staszica w Pleszewie, w ten sposób, żeWzór regulaminu zfśs III.

Marii Grzegorzewskiej REGULAMIN KOMISJI SOCJALNEJ § 1 Postanowienia ogólne 1.. Przepisy Ustawy o ZFŚS, zmienione zostały 04 maja 2019 r., za sprawą wejścia w życie Ustawy dostosowującej do RODO .. (do art. 8 ust.. Mimo to wielu pracodawców, organizacji związkowych, nie wprowadziło do Regulaminów ZFŚS niezbędnych zapisów.. Poinformowanie pracowników o wprowadzonych zmianach powinno nastąpić w sposób przyjęty w zakładzie pracy, np. przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej lub pocztą elektroniczną.Wzory wniosków o udzielenie świadczeń Funduszu, umów o pożyczkę na cele mieszkaniowe oraz oświadczeń o wysokości osiąganych dochodów stanowią załączniki do regulaminu.. Wniosek o udzielenie pożyczki z ZFŚS na cele .Załącznik nr 11 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Pedagogiki Specjalnej im.. Pracodawcy nie objęci układem zbiorowym pracy, jeżeli chcą zrezygnować z ZFŚS muszą to zrobić w formie zmiany regulaminu wynagradzania - wprowadzenia aneksu do regulaminu.Wzór preliminarza określa załącznik nr 1 do Regulaminu.. Przeznaczenie Funduszu § 8.1. Fundusz przeznaczony jest na dofinansowanie: 1) róŜnych form krajowego i zagranicznego wypoczynku osób uprawnionych, 2) wczasów profilaktyczno-zdrowotnych, sanatoriów, kolonii, obozów, zielonych szkół, 3) udziału osób uprawnionych w imprezach kulturalnych, sportowych oraz rekreacyjnych, 4) pomocy materialnej - rzeczowej lub .Wzór regulaminu zfśs 3 III..

Treść regulaminu zfśs powinna być spójna z zasadami wskazanymi w RODO.

1. Fundusz przeznaczony jest na dofinansowanie: 1) różnych form krajowego i zagranicznego wypoczynku osób uprawnionych, 2) kolonii, obozów, zielonych szkół, zimowisk, 3) udziału osób uprawnionych w spotkaniach kulturalnych, sportowych oraz rekreacyjnych,Załącznikami do niniejszego regulaminu są: 1.. Przeznaczenie Funduszu § 9.. Numer 83, Październik 2020Sposób rezygnacji z ZFŚS przez pracodawcę nieobjętego układem zbiorowym pracy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników .. O tym, jak go przygotować, przeczytasz w artykule.. Informacja o nietworzeniu ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego - darmowy wzór w PDF i DOCXFundusz "Informację o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A.".- wzór stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu.. Wzór poręczenia pożyczki na cele mieszkaniowe - załączniki nr 3.. TEMAT NUMERU Samochód prywatny do celów służbowych - wzór umowy, składki, podatek, praca zdalna.. Wzór wniosku o przyznanie ulgowego świadczenia socjalnego - załącznik nr 1.. Wzór naliczenia odsetek od pożyczek udzielonych z ZFŚS .Nie każdy pracodawca ma obowiązek tworzyć ZFŚS.. Numer 86, Grudzień 2020 TEMAT NUMERU Praca zdalna - jak skutecznie wypowiedzieć umowę o pracę "na odległość".. Numer specjalny, Listopad 2020 TEMAT NUMERU Naliczanie i rozliczanie wpłat do PPK - odpowiedzi na pytaniasporządzić projekt zmian (aneksu) do obowiązującego regulaminu ZFŚS, który musi być uzgodniony z działającymi w zakładzie związkami zawodowymi, a jeśli nie działają one u pracodawcy - z przedstawicielem załogi wybranym przez pracowników do reprezentowania ich interesów, Związki zawodowe odmawiają przyjęcia regulaminu o tej treści.Numer 87, Styczeń 2021 TEMAT NUMERU Przykładowy regulamin pracy zdalnej - wzór dokumentu z komentarzem eksperta i 3 załącznikami..

Zmiany te będą wprowadzane w formie aneksu do Regulaminu w trybie obowiązującym wprowadzanie Regulaminu.

Wzór umowy o pożyczkę na cele mieszkaniowe - załączniki nr 2.. Tabela dopłat do opieki w żłobkach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego .. 3.Wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie przyjęcia i przedłożenia radzie rodziców programu wychowawczo-profilaktycznego.. 2 Załącznik do Aneksu Nr 3/2016 z dn. 17.06.2016 r. Załącznik nr 3 do Regulaminu ZFŚS z dn. 27.05.2014 r. Tabela wysokości świadczeń finansowanych z ZFŚS i dopłat do tych świadczeń Maksymalna wysokość dopłat do świadczeń wypłacanych z Funduszuw sprawie wprowadzenia: aneksu do regulaminu gospodarowania ZF ŚS w I Liceum Ogólnokształc ącym im.. §33Zmienia się załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego MDK w Zduńskiej Woli, wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/2013 z dnia 18.01.2013r., zmieniony aneksem Nr 1/2013 z dnia 16.08.2013r.. Dochód na osobę w rodzinie Procent dofinansowania Wysokość dopłaty z funduszu.. Otóż w omawianym dokumencie pracodawca musi wskazać: swoje dane (przede wszystkim pełną nazwę, adres siedziby, NIP), aby jasnym było kto jest podmiotem uprawnionym do zbierania danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z .Jeżeli pracownik nie skorzysta z dopłaty do wypoczynku określonego w § 4 pkt 4 Regulaminu, to może skorzystać z dopłaty do wybranych form wypoczynku wymienionych w § 4 pkt 2,3 i 10 Regulaminu, wielokrotnie, z tym, że łączna wysokość dofinansowania z ZFŚS dla pracownika w danym roku kalendarzowym do wypoczynku (bez względu na .Zmiany do regulaminu pracy wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania ich do wiadomości pracowników (art. 104 3 § 1 Kodeksu pracy)..

Niniejszy Regulamin Komisji Socjalnej, zwany dalej "Regulaminem", określa trybZałącznik nr 9 do regulaminu ZFŚS.

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do statutu .Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych "Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku oraz Prokuraturach Rejonowych okręgu słupskiego" - wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2020 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 16/20 Prokuratora Okręgowego w Słupsku.Regulamin ZFŚS.. W treści zaproponowanych poni żej dokumentów, wprowadzono uwagi (komentarze) zapisane mniejsz ą czcionk (i wyró nione kursywą), które nie stanowią treści normatywnej tych dokumentów, a .ZFŚS a Ministerstwo Pracy.. W związku z praktycznymi problemami pojawiającymi się w zakresie konstruowania postanowień i zawiadomień o rezygnacji z ZFŚS, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej już w 2017 r. przedstawiło wzór, z którego mogą korzystać wszyscy przedsiębiorcy rezygnujący z Funduszu.Pytanie: Wolą załogi chcemy wprowadzić aneks do regulaminu ZFŚS w szkole, który stanowi m.in., że pomoc rzeczowa emerytom i rencistom przyznawana jest w wysokości 60% kwoty przyznanej pracownikom.. A jak do tego doprowadzić?. Wzór wskazania imiennego przedstawiciela związku zawodowego do prac w Komisji Socjalnej.. W "Informacji o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A." należy podać średniomiesięczne dochody z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie tejRegulamin gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu ekonomicznego we Wrocławiu Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS (innego niż dopłata do wypoczynku) Załącznik nr 2 - Wniosek o przyznanie dopłaty do wypoczynku rodziny pracownika i dodatkowej dopłaty do wypoczynku dziecka Załącznik nr 3 - Wniosek o przyznanie dopłaty do .Niniejszy Aneks do Regulaminu został uzgodniony z Przedstawicielem Załogi / przedstawicielami Zwi ą zków Zawodowych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt