Uzasadnienie wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce

Pobierz

2.WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE Imię i nazwisko dyrektora wnioskującego Liczba kandydatów do stypendium - ogółem Spełnianie przez kandydatów kryteriów *: Kryteria Lista kandydatów Lp.. Stypendia przyznaje się uczniom po zsumowaniu liczby punktów za: a) osiągnięcie wysokich wyników w nauce, jeśli w wyniku klasyfikacji rocznej w roku szkolnym uzyskali średnią ocen powyżej 4.50, b) ocenę zachowania,3) za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne.. Wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce składa wychowawca klasy lub rodzic do Szkolnej Komisji ds. Wniosek powinien być złożony w komisji w przeciągu dwóch tygodni od zakończenia pierwszego semestru i w ciągu dwóch dni od posiedzenia rady .Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wysokie wyniki w nauce w roku akademickim 2018/2019 Dane wnioskodawcy: OŚWIADCZENIE: 1.. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są: stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.. a także nie pobierać innego stypendium za wyniki w nauce finansowanego ze środków publicznych .WNIOSEK o przyznanie stypendium za wyniki w nauce ..

Stypendia przyznawane są za wyniki w nauce.

Termin na złożenie wniosku: Wychowawca może złożyć wniosek o przyznanie uczniowi stypendium za wyniki w nauceWniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe kieruje wychowawca klasy do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.. Napisz że masz średnią taką a taką, efekty pracy takie a takie czy jakąś tam frekwencję .POSTANOWIENIE KOMISJI STYPENDIALNEJ Komisja wyraziła opinię negatywną/ pozytywną* w sprawie przyznania stypendium uczennicy/uczniowi* .. Komisja proponuje przyznanie stypendium za: wyniki w nauce / osiągnięcia sportowe *"Mój syn za dobre wyniki w nauce w roku akademickim 2004-2005 otrzymywał od października 2005 r. stypendium (.)". Egzekucja ze stypendium "15.12.2006 otrzymałem mandat za nieposiadanie gaśnicy w samochodzie.8.. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem przyznawania stypendiów obowiązującym w Wyższej Szkole Filologicznej.. Teraz pokażę Ci, jak w dokumencie podkreślić swoje predyspozycje i uzasadnić we wniosku swoją prośbę o świadczenie.. UZASADNIENIE .1. .. o przyznanie stypendium za wyniki w nauceWNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM .. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.Na podstawie Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w Zespole Szkół Energetycznych im..

Wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie przyznania uczniom stypendium za wyniki w nauce.

Stypendia przyznawane są uczniom począwszy od klasy szóstej.. Wniosek o przyznanie uczniowi stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe składa wychowawca klasy do komisji stypendialnej.Popieram, chcesz dostać stypendium naukowe a nie umiesz uzasadnić wniosku o jego przyznanie?. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie /Załącznik do uchwały Nr 2/2013 Rady Rodziców z dnia 26.06.2013 roku/ wnioskuję o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla ucznia:Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/197/2017 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 17 maja 2017 r WNIOSEK o przyznanie stypendium - nagrody za wyniki w nauce/osiągnięcia naukowe*) Zgłaszam wniosek o przyznanie stypendium - nagrody dla:1 Zaliczył rok studiów Termin - X 2 Średnia ocen z egzaminów Ocena - 3 Postępy w pracy naukowej Suma punktów poszczególnych osiągnięć 4 Postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej % 5 Zaangażowanie w pracy dydaktycznej Ocena - Łączna liczba punktów 6 Pozycja (miejsce) na liście rankingowejWniosek o stypendium będzie dostępny w generatorze wniosków od 9 do 23 września..

Sposób przyznawania stypendium ma charakter rankingowy.

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce składa w wersji papierowejWzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie przyznania uczniom stypendium za wyniki w nauce .. Już wiesz, jak powinien wyglądać dobry list motywacyjny o przyznanie stypendium naukowego.. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe składa wychowawca klasy, a w przypadku branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych - słuchacz, do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w § 4 ust 4 warunków przyznawania stypendiów.4) zaopiniowanie wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe i wstępne zakwalifikowanie uczniów do stypendium, 5) przekazanie zaopiniowanych wniosków dyrektorowi szkoły wraz z protokołem posiedzenia komisji.. Wnioski o stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne za rok szkolny 2018/2019 należy składać w terminie do dnia 10 września 2019 r.Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce uczeń składa do komisji stypendialnej, która następnie przekazuje go wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi ązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz ądzenie o ochronie danych).1..

Uczniowi i absolwentowi może być przyznane stypendium tylko jednej z kategorii.

O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się po ukończeniu pierwszego semestru nauki.. Każdy list motywacyjny stworzony w kreatorze możesz łatwo edytować i dopasować do konkretnej oferty pracy.Uzasadnienie wniosku o przyznanie stypendium - nagrody: Załączniki: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w zakresie koniecznym do obsługi administracyjnej stypendium oraz wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska ucznia otrzymującego stypendium na stronie gminy Nowa Karczma.Procedura przyznania stypendium.. Data publikacji: 6 września 2019 r. .. Wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.Wniosek powinien zawierać uzasadnienie oraz potwierdzenia spełnienie wybranych kryteriów określonych w niniejszym regulaminie (np. kserokopie dyplomów).. podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y podać dane osobowe, a konsekwencją niepodania danych jest odrzucenie wniosku; dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celówZłożenie wniosku przez uprawnionego: Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce wychowawca składa do komisji stypendialnej, która następnie przekazuje ten wniosek (wraz ze swoją opinią) dyrektorowi szkoły.. Komisja Stypendialna pozytywnie/ negatywnie* opiniuje przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe.. Stypendium za osiągnięcia sportowestypendium szkolnego wynikającego z ustawy: ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty.. Z WŁASNEGO FUNDUSZU NA STYPENDIA .. Stanisława Staszica w Krakowie.. Imię i nazwisko kandydata do stypendium Typ szkoły (SP,G,LO) Kandydat wykazał się szczególnymi osiągnięciami iStypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt