Protokół z głosowania nad uchwałą

Pobierz

Uchwała została przyjęta.Uchwała właścicieli lokali o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania wraz z wyciągiem z protokołu z głosowania nad tą uchwałą, ze wskazaniem w szczególności: źródeł spłaty pożyczki, ustanowienia prawnych zabezpieczeń spłaty pożyczki wraz z odsetkami m.in. wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, postanowienia, że do momentu całkowitej spłaty pożyczki pełnomocnictwa do rachunku/ów, na którym/ch gromadzone są środki funduszu remontowego i .Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej RAZEM z dn.22.11.2017 Porządek zebrania.. Z sali padły propozycje uchwał dotyczące sposobów płatności w Ogrodzie oraz o zatwierdzeniu regulaminu przydzielania działek.. W głosowaniu wzięło udział 12 Radnych.. Głosowanie w trybie pisemnym polega na tym, że każdy Członek Zarządu poPROTOKÓŁ z I Zebrania Prezydium Zarządu Ogrodu Działkowego "Kolonia Dotrzyma na Błoniach za Pragą"z dnia 09.09.2018 r. Dnia 09.09.2018 r. o godz.16.00 na terenie Business Park Ziemowita 53 w Warszawie, odbyło się I Zebranie Prezydium Zarządu Ogrodu Działkowego "Kolonia Dotrzyma na Błoniach za Pragą" , zwanego dalej Ogrodem.Przewodnicząca Rady Osiedla zarządziła głosowanie nad propozycją zmiany porządku obrad.. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Alwernia za rok 2012.głosowania nad przedmiotową uchwałą..

Sposób głosowania nad uchwałą.

Myślę, że jest to błędne ponieważ powinny być trzy możliwości a nie pięć i udziały powinny się inaczej rozkładać.Protokół imiennego głosowania nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nakielskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nakielski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków7.. W głosowaniu wzięło udział 8 członków, którzyŻądanie zmiany sposobu głosowania powinno nastąpić na piśmie i zostać złożone do zarządu lub też ustnie na zebraniu i powinno zostać wpisane do protokołu zebrania.. 3 b) .. nad uchwałą, poprosiła o wciśnięcie przycisku na elektronicznym urządzeniu do głosowania i .. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół Rady Gminy z XXXVIII Sesji Rady Gminy Koniusza.. w sprawie: uchwalenia zmian Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "MEDYK" w Lublinie.. Sprawozdanie burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.. 1.Otwarcie zebrania-lista obecności-zał.1 2.Wybór przewodniczącego i protokolanta.. 4.Poddanie pod glosowanie:Protokół imiennego głosowania nad uchwałą zmieniającą uchwałę Nr XXXIX/338/2018 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Nakielskiego na rok 2018 (II sesja Rady Powiatu Nakielskiego - 19 grudnia 2018 r.)Wtedy powstaje protokół z zebrania opisujący jego przebieg i głosowanie nad uchwałami..

Wynik głosowania: za - 13, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.

Po przeprowadzeniu głosowania Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie: Uchwałę Nr 27/I/2017 w sprawie sprostowania treści uchwały Nr 24/I/2016 Rady Nadzorczej JUJUBEE S.A. z dnia 27 września 2016 roku w sprawie powołania Pana Michała Suflidy na funkcję członka RadyUchwała właścicieli lokali o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania wraz z wyciągiem z protokołu z głosowania nad tą uchwałą, ze wskazaniem w szczególności: źródeł spłaty pożyczki, ustanowienia prawnych zabezpieczeń spłaty pożyczki wraz z odsetkami m.in. wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, postanowienia, że do momentu całkowitej spłaty pożyczki pełnomocnictwa do rachunku/ów, na którym/ch gromadzone są środki funduszu remontowego i .Natomiast protokół sporządza się w trakcie albo po zebraniu na podstawie notatek z zebrania w celu udokumentowania jego przebiegu.. Porządek obrad przyjęto, 11 - za, 3 - przeciw (protokół z imiennego głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).głosowania nad daną uchwałą.. Adam Musialski - Przewodniczący Rady Poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad wraz ze zmianami.. Ad.- wyciągu z protokołu z posiedzenia Rady Gminy Wapno w dniu 19 lutego 2019 r. w części dotyczącej debaty oraz głosowania nad uchwałami Nr VI/23/2019 i Nr VI/24/2019 wraz z listą obecności, wobec zbieżności imienia i nazwiska jednej osoby spośród wyznaczonych ww..

Wynik głosowania: 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się .

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta -jak w załączeniu.. - za przyjęciem w/w uchwały -8 radnych - przeciw -2 radnych - wstrzymał się od głosu - 2 radnych.. Żądanie takie musi dotyczyć konkretnej uchwały, a zatem w przypadku głosowania kilku uchwał na zebraniu powinno ono zostać zgłoszone do każdej uchwały oddzielnie.Protokół z głosowania.. W razie potrzeby Przewodniczący Zebrania może uzupełnić skład Komisji o nowe osoby.. złonek Komisji zostaje wyłączony z prac Komisji na czas głosowań osobowych, które jego dotyczą.. Podaje się w nim czas miejsce odbycia, porządek obrad, treść uchwał wraz z wynikiem głosowania nad poszczególnymi uchwałami i inne istotne elementy przebiegu zebrania oraz informacje o spełnieniu wymogów formalnych.PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA .. Podj ęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajno ści głosowania przy .. że w głosowaniu nad powy ższ ą uchwałą oddano ogółem 1.857.653 .Nie zgłoszono dalszych uwag do protokołu.. Uchwała została podjęta.. Protokół Komisji Skrutacyjnej wzór Protokół komisji skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów na przewodniczącego zarządu regionu.głosowania jawnego nad Uchwałą nr 1/2015 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "MEDYK" w Lublinie z dnia 20 sierpnia 2015r..

uchwałą na inkasentówzałącznik do niniejszego protokołu).

organizacyjnej obsługującej Zarząd sporządza protokół z głosowania.. Głosowanie nad uchwałą Nr 2/2012 dotyczyło przyjęcia planu finansowo-gospodarczego na 2012 rok.. Informacja dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich dotycząca mostu na .. (imienny wykaz głosowania stanowi integralną część protokołu) Uchwałę przyjęto jednogłośnie.. nagrania) Wobec braku pytań, uwag, Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą, poprosiła o wciśnięcie przycisku na elektronicznym urządzeniu do głosowania .. ZA-14 PRZECIW-1 WSTRZYMAŁO SIĘ-0 (imienny .Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.. Komisja skrutacyjna przeprowadza głosowania uchwał i wyboru władz .Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.. Ad.9m.Uchwała została przyjęta.. Ostatnio dostałam protokół z głosowania nad uchwałą gdzie było wyszczególnione- za, przeciw, wstrzymał się, nie głosował, odmowa oddania głosu.. Protokół z zebrania właścicieli lokali powinien z kolei obejmować informacje co najmniej o: treści i oznaczeniu zapadłych uchwał, liczbie głosów oddanych "za" lub "przeciw" każdej uchwale, a także oznaczenie i omówienie wniosków oraz innych oświadczeń właścicieli lokali złożonych w toku zebrania.Komisja Skrutacyjna stwierdza, że uczestniczący w walnym zebraniu sprawozdawczym głosowali nad: - Uchwałą nr 1 w sprawie działalności organizacyjno -.. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniej Sesji: Głosów przeciw - 0 (Na sali w chwili głosowania znajdowało się 15 Radnych).. W związku z powyższym podjęto głosowanie nad uchwałą Nr 9/09/09/18 z dnia 09.09.2018r o brzmieniu:Z każdego głosowania Komisja sporządza protokół z wynikami głosowania.. - Protokół i uchwały podpisuje przewodniczący zebrania - dodaje J. Łapiński.4.. Pani Arleta Matuszewska zwróciła się z wnioskiem o udostępnienie mieszkańcom uzyskanej odpowiedzi w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wspomnianego .W tym momencie głosowania zakończono i podjęto dyskusję o sytuacji ogrodu.. 3.Przedstawienie porządku zebrania.. Protokół komisji skrutacyjnej, zawierający: a) pełną nazwę wspólnoty wraz z jej adresem b) datę i godzinę zebrania c) miejsce zebrania d) imiona i nazwiska członków komisji skrutacyjnej e) informacje o głosowaniu nad uchwałami, zawierającą: • treści uchwałUchwała właścicieli lokali o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania wraz z wyciągiem z protokołu z głosowania nad tą uchwałą, ze wskazaniem w szczególności: źródeł spłaty zobowiązania, ustanowienia prawnych zabezpieczeń spłaty zobowiązania wraz z odsetkami m.in. wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, postanowienia, że do momentu całkowitej spłaty zobowiązania, pełnomocnictwa do rachunku/ów bankowych , na którym/ch gromadzone są środki .Radni przystąpili do głosowania nad w/w uchwałą.. Po zebraniu podpisów pod uchwałami w trybie indywidualnym wyniki głosowania przedstawiają się następująco: Za przyjęciem uchwały 0,580776875 udziałów Przeciwko przyjęciu uchwały 0 udziałówNastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały -protokół z głosowania stanowi zał..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt