Zgoda na samodzielny powrót dziecka z półkolonii

Pobierz

UWAGA.. Opłata za półkolonie na konto 53 W tytule przelewu proszę podać: Imię i Nazwisko dziecka z dopiskiem: półkolonia w SP 15, luty 2020 (Jan Kowalski, półkolonia w SP 15, luty 2020).. W tym czasie ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zachowanie .Pytanie: Na szkoleniowej radzie pedagogicznej otrzymaliśmy informację, że szkoła powinna posiadać pisemne zgody rodziców/prawnych opiekunów na samodzielny powrót ich dziecka ze szkoły do domu - bez względu na wiek.. z 2005r.- bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem (dowóz i odbiór dziecka odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt rodziców/opiekunów), - pisemne poinformowanie Kierownika akcji o problemach zdrowotnych swojego dziecka i przyjmowanych lekach.. Zapoznałem(-am) się z treścią Polityki Prywatności Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim, w tym z .7. .. z półkolonii zimowej zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli do domu w dniach 13.01 - 24.01.2020.. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r., Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.. Zakazane jest samodzielne poruszanie się po obiekcie.. Wyrażam zgodę na publikowanie zdjęć półkolonijnych, na których znajduje się moje dziecko.. Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za .. NIEKOMPLETNE WNIOSKI NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.Wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka z półkolonii od godziny: (dotyczy klas 4-8) ..

Wyrażam/y zgodę na samodzielny powrót dziecka z półkolonii.

Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim w celu odbioru dziecka z półkolonii.. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, opiekun prawny jest zobowiązany złożyć w formie pisemnej stosowne oświadczenie informujące o wyrażeniu zgody na samodzielny powrót dziecka do domu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 doPełna wpłata za Zimowisko do 20.01.2020 r na konto Stowarzyszenia 24 2030 7960 tytułem "Zimowisko - imię i nazwisko uczestnika" REGULAMIN.. Zajęcia odbywają się według programu udostępnionego na stronie www oraz na tablicy ogłoszeń.. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na samodzielny powrót mojego dziecka do domu z półkolonii odbywających się na terenie Bielańskiego Klubu Kyokushin Karate przy ul. Staffa .I..

Wyrażam zgodę na samodzielne przyjście i powrót mojego dziecka z półkolonii ...

bezpieczeństwo mojego dziecka po zakończonych lekcjach zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.OŚWIADCZENIE (samodzielny powrót dziecka do domu) Ja ….. (imię i nazwisko) legitymujący/a się dowodemZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi Ostoja 10, 72-005 PrzecławOkazuje się, że samodzielny powrót dziecka ze szkoły regulują przepisy ruchu drogowego, a wówczas pełną odpowiedzialność za dziecko w drodze do domu przejmują rodzice/opiekunowie prawni.. 6.samodzielny powrót z zajęć organizowanych przez Stowarzyszenie Winkids w ramach półkolonii sportowej i przejmuję na siebie pełną odpowiedzialność za dziecko po opuszczenia przez nie miejsca zbiórki.Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka .. letnich "Półkolonie w SKRZY ŁA H" organizowanych przez undację SKRZY ŁA DLA EDUKACJI z siedzibą w Lublinie ul. Szmaragdowa 1.. Zgodnie z art. 43 ust.. (data, czytelny podpis imieniem i nazwiskiem opiekuna prawnego)Wyrażam / nie wyrażam zgody na samodzielny powrót do domu mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) po zajęciach podczas półkolonii w MCKiE "Dom Harcerza".odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem..

Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu.

(imię i nazwisko dziecka / klasa) .. Jeśli rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na samodzielny powrót dziecka należy dostarczyć stosowne OŚWIADCZENIEzakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka.. Wszystkie leki zaordynowane mojemu dziecku na okres trwania półkolonii oraz na stałe przekażę osobiście wychowawcy wraz ze szczegółowym opisem ich zażywania.. Przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego samodzielnego powrotu do domu.. ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI Z PÓŁKOLONII.. Upoważniam/y niżej wymienione osoby do odbioru mojego/naszego dziecka z półkolonii .- wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka z półkolonii po zakończeniu zajęć - TAK / NIE* - Upoważniam do odbioru dziecka przez wskazaną osobę: Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze z półkolonii do domu pod opieką w/w osób: Lp.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata nie zostaje zwrócona.. Stalowa Wola, datawyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu z półkolonii organizowanej przez Kids Arena..

Wszystkie zajęcia prowadzone są bezpłatnie.uczestnika z półkolonii na koszt rodziców.

uczestnika pÓŁkolonii letniej "lato na sportowo 2017" organizowanej przez uks g-81 bemowobędzie samodzielnie wracało z półkolonii letnich do domu o godz. .. Rodzic/opiekun może wskazać w formularzu zgłoszeniowym osobę upoważnioną do odbioru dziecka z zajęć lub wyrazić zgodę na samodzielny powrót dziecka po zajęciach.. Jeśli dziecko ma samodzielnie wracać po półkolonii do domu lub być odebrane przez osobę nie będącą rodzicem/opiekunem prawnym, proszę przygotować .Zgoda na samodzielny powrót do domu Wyrażam zgodę na samodzielny powrót syna/córki: Imię, nazwisko .ZGODA NA SAMODZIELNY POWRÓT.. Proszę o interpretacje prawną.Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn.. Czytelny podpis rodzica lub opiekuna oraz nr dowodu tożsamości Wyrażam zgodę na samodzielne przyjście i powrót mojego dziecka z półkoloniiwyraŻam zgodĘ /nie wyraŻam zgody na publikacjĘ zdjĘĆ z wizerunkiem mojego dziecka WYKONANYCH W TRAKCIE UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH W CELU ZAMIESZCZENIA ICH NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁYzgoda rodzica/opiekuna na samodzielny powrÓt do domu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt