Wniosek o zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

Pobierz

Ten nie zawsze może jednak decydować o tym, w jaki sposób nadpłatą zadysponować.. To rozwiązanie odmienne od .Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają w pierwszym rzędzie, zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a dopiero w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na .Nadpłatę w podatku od nieruchomości można zaliczyć na poczet innych zobowiązań podatkowych.. Potwierdził to WSA w Gorzowie Wielkopolskim w .Na mocy art. 76 § 1 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa, nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a, oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z .W przypadku złożenia przez podatnika wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, przedmiotowe postanowienie jest wydawane dopiero, gdy przyszłe zobowiązania, o których mowa we wniosku podatnika powstaną, t.j.. Modyfikacja ta polega na rezygna-cji ze zwrotu bezpośredniego nadpłaty na rzecz zwrotu pośredniego.w decyzji, o której mowa w art. 53a, oraz bieŜących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba Ŝe podatnik złoŜy wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, z zastrzeŜeniem §2..

Przed zwrotem nadpłaty organ powinien zweryfikować stan zobowiązań podatnika.

Na podstawie art. 76 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.. z 2019r., poz. 900 ) zwracam się z uprzejmą prośbą o zaliczenie nadpłaty w.Wniosek o zaliczenie nadpłaty podatku na poczet innych zobowiązań podatkowych Na podstawie art. 76 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.. W innych przypadkach podatnik może również samodzielnie złożyć wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkow ych.Wniosek o zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych Zwracam się z uprzejmą prośbą o zaliczenie nadpłaty w (nazwa podatku) n koncie podatkowym nr w kwocie (kwota nadpłaty) na poczet zobowiązań podatkowych za rok .Art.. Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości .Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku (plik pdf 344 KB) Wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych (plik pdf 345 KB) Wniosek o przeksięgowanie mylnie dokonanej wpłaty (plik pdf 343 KB) Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej (plik pdf 216 KB)Z wnioskiem o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowi ąza ń podatkowych mo że wyst ąpi ć osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka nie posiadaj ąca osobowo ści prawnej, która w okresowym rozliczeniu wyka że nadpłat ę lub zwrot podatku, nie posiada zaległo ści podatkowych oraz bie żących zobowi ąza ń podatkowych, na .W przedmiocie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych organ wydaje postanowienie, na które służy zażalenie..

Wskazany sposób zaliczenia/zwrotu dotyczy nadpłaty bez względu na jej wysokość.

W załączniku znajduje się wniosek o przeksięgowanie nadpłaty, który podatnik składa w odpowiednim US.W takiej sytuacji można wskazać we wniosku, że chcemy, aby podatek był zaliczony na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.. Bez wpływu na postanowienie pozostają okoliczności dotyczące jego sytuacji materialnej i rodzinnej.. Podatnik PIT będzie mógł złożyć wniosek o zaliczenie nadpłaty wykazanej w zeznaniu za rok podatkowy na poczet przyszłego podatku od czynności cywilnoprawnych, przy czym zaliczenie takie będzie niemożliwe lub ograniczone jeżeli okaże się, iż podatnik posiada zaległości podatkowe lub też ciążyć na nim będą w tym czasie bieżące zobowiązania podatkowe.W jednym z pól P_55 - P_58 należy wybrać przysługujący termin zwrotu (nawet jeśli całość zwrotu zaliczana jest na poczet innych zobowiązań podatkowych) przez wpisanie wartości "1".. 76 § 1 Ordynacji podatkowej wskazuje, że nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości .W przypadku powstania nadpłaty podatku, może ona zostać rozliczona na kilka sposobów: jako pokrycie zaległości podatkowych, zaliczenie na poczet przyszłych zobowiązań bądź zwrot dla podatnika..

Nr 137, poz.Prośba o przeksięgowanie nadpłaty podatku.

§2.1) zaliczenie na poczet zaległości, odsetek za zwłokę, kosztów upomnienia, 2) zaliczenie na poczet bieżących zobowiązań podatkowych, 3) wniosek - zaliczenie na poczet przyszłych zobowiązań, 4) zwrot nadpłaty.. We wniosku należy zaznaczyć w jakim podatku i w jakiej kwocie powstała nadpłata oraz na poczet jakiego .Przedsiębiorca, który dokona większej wpłaty do US, niż wynosi jego zobowiązanie może starać się o przeksięgowanie tej nadpłaty na poczet swoich przyszłych zobowiązań podatkowych wobec organu podatkowego.. Przykładowo, jeśli wniosek o stwierdzenie nadpłaty dotyczy rozliczenia za kwiecień, to można wnioskować o zaliczenie nadpłaty na poczet rozliczenia danego podatku za maj.§ 1.. Jeżeli natomiast chciałaby Pani, aby kwota nadpłaty została zaliczona na poczet przyszłego zobowiązania podatkowego, to powinna Pani złożyć wniosek o zaliczenie nadpłaty na ten podatek, przy czym nie powinien on podlegać opłacie skarbowej.Opis: NAD-ZP (2) Wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych Wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych należy składać do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla danego podatnika i stanowi załącznik do formularza VAT-7D.Nadpłaty podlegają zaliczeniu w pierwszej kolejności na poczet zaległości podatkowych i bieżących zobowiązań - takie zaliczenie następuje z urzędu (automatycznie, z inicjatywy organu podatkowego)..

W polu P_59 należy podać wartość "1", w P_60 podać wysokość zwrotu do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.§ 1.

z 2019r., poz. 900 ) zwracam się z uprzejmą prośbą o zaliczenie nadpłaty w.Wniosek o zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych Na podstawie art. 76 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.. WNIOSEK O ZALICZENIE NADPŁATY LUB ZWROTU PODATKU NA POCZET PRZYSZŁYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH Podstawa prawna: art. 76 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.. Niekiedy fiskus zrobi to za niego.Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych nie zależy od uznania organu podatkowego, ani od dyspozycji podatnika.. Dopiero gdy ich nie ma, możliwe jest, na wniosek podatnika, zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.Złożenie wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych nie prowadzi zatem bezpośrednio do wygaśnięcia tego zobowiązania, ale jedynie modyfikuje jego treść.. W związku z czym, Spółka może na podstawie złożonego wniosku, w przypadku, gdy nie posiada zaległości podatkowych, zaliczyć zwrot podatku VAT na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.. By wskazać zobowiązanie podatkowe, które podatnik chciałby uregulować wynikłą nadpłatą podatku, powinno się złożyć w urzędzie wniosek z prośbą o przeksięgowanie nadpłaty podatku na poczet innych zobowiązań podatkowych.. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt