Wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego wzór

Pobierz

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego jest jedną z wielu form motywowania osoby uzależnionej, by podjęła decyzję o poddaniu się .Jeżeli osoba nie zgłasza się dwukrotnie na wezwania do biegłych sądowych wówczas sprawa kierowana jest do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do przymusowego leczenia odwykowego.. W większości przypadków, przyjęcie do placówki psychiatrycznej odbywa się na podstawie skierowania lekarskiego.. Wariant 3 Kierowanie wniosku o przymusowe leczenie do Sądu.. Wniosek jest zwolniony z opłat sądowych.1.. Do pobrania druk i wzór wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe w formacie .pdf i .doc do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.. Wniosek o przymusowe leczenie ma charakter wyjątkowy, dlatego przesłanki do wystąpienia z wnioskiem również muszą mieć charakter nadzwyczajny.. Muszą wiedzieć, że postanowienie o zobowiązaniu do leczenia odwykowego nałożone przez sąd zapada w trybie nieprocesowym i nie ma charakteru wyroku sądowego.Czy mógłby ktoś podzielić sie wzorem wniosku do sadu o zobowiązanie do leczenia odwykowego jaki składa Komisja alkoholowa oraz podać jakie należy dołączyć dokumenty, nigdy tego nie robiłam a mam pilna sprawę,i jeszcze nie mamy badania biegłego i tez bym chciała żeby przez sąd było zrobione bo człowiek nie chce nic robić, bede wdziecznaCelem instytucji sądowego zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego jest motywowanie do podjęcia terapii uzależnienia..

Jeżeli - mimo opinii biegłych potwierdzającej uzależnienie - osoba odmawia leczenia, stosuje się wariant 3.

Jednak żeby osoba chora udała się do szpitala na podstawie skierowaniaZłożenie wniosku o przymusowe leczenie bezpośrednio do Sądu - a nie za pośrednictwem Komisji lub Prokuratury - spowoduje, że Sąd odrzuci taki wniosek, jako pochodzący od osoby nieuprawnionej.. Przydatny dla osób, w których domu występuje problem nadużywania alkoholu.Zobowiązanie do leczenia odwykowego osoby uzależnionej od alkoholu - wzór wniosku Przymusowe leczenie alkoholików: wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego kierowany do Miejskiej/ Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zobacz wzór wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego osoby uzależnionej Obowiązek poddania się alkoholika leczeniu: wniosek do Miejskiej .Wzór wniosku o przymusowe leczenie.. Procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego jest uruchamiana w następujących przypadkach:Wszczęcie procedury dotyczącej zobowiązania do leczenia odwykowego następuje z chwilą złożenia przez wnioskodawcę wniosku o zobowiązanie do .. Wniosek o stwierdzenie potrzeby przyjęcia do szpitala psychiatrycznego - wzór.. Jak przebiega przymusowe leczenie odwykowe?. Wniosek o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego należy złożyć do sądu rejonowego wydział rodzinny i nieletnich według miejsca zamieszkania osoby chorej..

O obowiązku leczenia orzeka sąd rejonowy, który wszczyna swe postępowanie na wniosek komisji lub prokuratury.

Wniosek o udzielenie zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego.. Sąd może na czas leczenie poddać ją nadzorowi kuratora.Sądowe zobowiązanie do leczenia odwykowego - krok po kroku Zobowiązanie do leczenia odwykowego jest uregulowane w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 24-35) i według obecnego stanu prawnego nie jest to leczenie o charakterze przymusowym.W trakcie trwania procedury o zobowiązanie do leczenia odwykowego wnioskodawca może wycofać wniosek o leczenie jedynie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji.. w Wałbrzychu, ul. Nałkowskiej 77/12 Uczestnicy postępowania: Marcin Oczkowski, zam.. Orzeczenie lekarz psychiatra wydaje na uzasadnione żądanie osoby lub organu uprawnionego do zgłoszenia wniosku o wszczęcie postępowania.. 2.Baza gotowych porad prawnych.. 28.08.2017 21:07, Karina Sabat Dodanie załącznika: 1 Wniosek do GKRPA o zobowiązanie do leczenia odwykowego ; 28.08.2017 21:06, Karina SabatWzór wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.. w Wałbrzychu, ul.Zobacz również: Przymusowe leczenie alkoholika..

2 i 3, dołącza się orzeczenie lekarza psychiatry szczegółowo uzasadniające potrzebę leczenia w szpitalu psychiatrycznym.

Podstawę prawną zobowiązania do leczenia stanowią artykuły od 24 do 36 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.wariant 1 (czyli leczenie dobrowolne, ale pod nadzorem Komisji).. Sąd wszczyna postępowanie nie na wniosek rodziny osoby uzależnionej, lecz na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora.Na podstawie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, .. z wnioskiem o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec Pana/Pani:Osoby takie wymagają wsparcia i wiedzy o procedurze zobowiązania do leczenia odwykowego: dzięki temu mogą zyskać świadomość, że nie oskarżają tylko niosą pomoc bliskim.. Najnowsze zmiany w prawie, aktualności i wydarzenia.Jeżeli u osoby zgłoszonej zostanie zdiagnozowane uzależnienie do alkoholu to może być on zobowiązany do poddania się leczeniu stacjonarnemu lub w otwartym zakładzie odwykowym.. Materiały Dz. U. poz. 2106 wzór wniosku Dz _U _poz _2106 _ _wzór _wniosku.pdf 0.38MB załącznik do .. (Wzór wniosku do GKRPA o skierowanie na leczenie odwykowe) Dane wnioskodawcy data, miejscowość Imię i nazwisko Adres Tel.kontaktowy Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osielsku Zwracam się z wnioskiem o skierowanie mojego męża/mojej żony/mojego brata/mojego synaJeśli komisja uzna, że są podstawy do zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wystąpi z wnioskiem w tej sprawie do sądu rejonowego..

Wnoszę o: zmianę sposobu leczenia odwykowego orzeczonego wobec wnioskodawcy .Wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

1: 1: 12 Październik 2010, 22:02 Łukasz Obrał: Wzór wniosku do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na złożenie przez opiekuna prawnego (kuratora) wniosku w ośrodku pomocy społecznej o umieszczenie ubezwłasnowolnionego w DPS.Wzór wniosku o skierowania na leczenie odwykowe do pobrania.Dział do Spraw Pozakarnych przy Prokuraturze Rejonowej w Dębicy WNIOSEK O PRZYMUSOWE LECZENIE ODWYKOWE Zwracam się z wnioskiem o wszczęcie przez Prokuratora Rejonowego w Dębicy postępowania mającego na celu złożenie w Sądzie Rejonowym w Dębicy wniosku o przymusowe leczenie odwykowe mojego męża Tomasza Nowaka, ur.Wzór wniosku o skierowania na leczenie odwykowe do pobrania .. W sytuacji, gdy sąd wyda prawomocne postanowienie o zastosowanie leczenia odwykowego, osoba, której leczenie dotyczy ma obowiązek w wyznaczonym dniu stawić się na to leczenie.. W razie, gdy zachodzi potrzeba złożenia ponownego wniosku o przymusowe leczenie, należy pamiętać, że można to zrobić nie wcześniej niż 3 miesiące po zakończeniu poprzedniego .1 WZÓR NR 25 WNIOSEK O UBEZWŁASNOWOLNIENIE CZĘŚCIOWE Walim, 22 lutego 2009 r. Do Sądu Okręgowego Wydział I Cywilny w Świdnicy Wnioskodawcy: Maria Oczkowska, zam.. Do wniosku dołącza dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli takie badanie zostało przeprowadzone.1.. Nie zatrzymuje to jednak biegu sprawy w MOPS, Prokuraturze i na Policji, które podejmują działania zgodnie ze swoimi kompetencjami.ze zgłoszeniem wszelkie dokumenty, które będą potwierdzały jej wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego, np. przyznanie świadczeń z po-mocy społecznej, jeśli stanowi to dowód na przesłankę uchylania się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny, opinię psychologa na temat funk-Wniosek może złożyć dowolna osoba (członek rodziny, sąsiad, daleki krewny itp.) lub instytucja (zakład pracy, pomoc społeczna, Policja, Prokuratura), która wie o osobie nadużywającej alkoholu i powodującej rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylającej się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,albo systematycznie zakłócającej spokój lub porządek .Wniosek o ustalenie ustania obowiązku leczenia odwykowego (DOC) Wniosek o ustalenie kontaktów z małoletnim (DOC) Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej (DOC) Wniosek o ustanowienie kuratora małoletniemu (DOC) Wniosek o ustanowienie opieki prawnej (DOC) Wniosek o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody osoby .Historia publikacji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt