Anonimowa skarga na nauczyciela do kuratorium

Pobierz

W odniesieniu do skarg składanych na podstawie przepisów k.p.a.. Jak zaznaczyła rzecznik kuratorium Małgorzata Palanis na uruchomiony przez kuratorium specjalny numer telefonu, dostają od rodziców pojedyncze sygnały np. o tym, że przedszkole czy szkoła jest zamknięta, ale - jak dodała - po sprawdzeniu, okazuje się, że .Wydaje się, że skarga taka mogłaby mieć zastosowanie w szczególności w sytuacji braku reakcji dyrekcji szkoły na składane do niej skargi na nauczyciela.. Wbrew zarzutom ze strony części środowiska nauczycielskiego celem przeprowadzenia ankiet wśród uczniów nie jest inwigilacja nauczycieli, ale weryfikacja negatywnych zjawisk opisywanych w skargach.Dyrektor wydziału pragmatyki zawodowej i analiz w lubelskim kuratorium oświaty Jolanta Misiak powiedziała PAP, że do kuratorium wpłynęła jedna anonimowa skarga na uniemożliwienie uczniowi poprawy oceny z powodu prowadzonego przez nauczycieli strajku.Sami nauczyciele skarżą się, że coraz częściej dochodzi do absurdalnych sytuacji - np. rodzice grożą skargą do kuratorium za głośne czytanie stopni z pracy klasowej czy z danego przedmiotu.. Skarga rodzica na nauczyciela może dotyczyć wielu kwestii.Dyrektor wydziału pragmatyki zawodowej i analiz w lubelskim kuratorium oświaty Jolanta Misiak powiedziała, że do kuratorium wpłynęła jedna anonimowa skarga na uniemożliwienie uczniowi .Rodzice i uczniowie mogą złożyć skargę na jakość pracy nauczyciela i zarządzanie szkołą przez dyrektora..

Skarga na nauczyciela to ostateczny, lecz dobry i jedyny sposób, aby sprawy nie zaszły za daleko.

Do końca maja dyrektorzy szkół mają też zwołać rady pedagogiczne i zorganizować spotkania z rodzicami.. Skargi nienależące do kompetencji Kuratorium Oświaty w Kielcach podlegają przekazaniu do właściwych organów, co może wpłynąć na wydłużenie terminu ich załatwienia.Zamknij Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.W siedzibie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu skargi i wnioski ustne przyjmowane są codziennie w godzinach 10.00 - 12.00 w pokoju 2232 i 2259 (II piętro) oraz dodatkowo w środy w godzinach 15.45 - 17.00 w pokoju 2232 lub 2259 (II piętro).Anonimowe skrzynki na sygnały od rodziców w każdej szkole to odpowiedź kuratorium oświaty na tragedię w szkole w Wawrze.. Kiedy pytam przy tablicy, nie mówię już głośno oceny, tylko informuję o niej cicho ucznia albo wpisuję do Librusa - mówi jedna z nauczycielek.Skarga do kuratorium na nauczyciela.. Kuratorium nie rozpatruje anonimowych wniosków.Do kuratorium trafiają skargi od nauczycieli na nieprawidłowości związane z: * zatrudnieniem (umowa o pracę, zwolnienie, ocena pracy, konkursy na dyrektora szkoły lub placówki .Skarga na nauczyciela lub innego pracownika szkoły, która jest niepodpisana i nie zawiera danych oraz adresu osoby wnoszącej nie musi być rozpoznawana przez dyrektora szkoły..

Ważna jest jedynie pisemna skarga na nauczyciela, podpisana imieniem i nazwiskiem rodzica lub rodziców, jeśli skarga jest zbiorowa.

W praktyce gminy i kuratoria łamią prawo, bo weryfikują tego typu sprawy - mówi "DGP" Marek Pleśniar, dyrektor biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.Rośnie liczba skarg na nauczycieli wpływających do kuratorium.. - Kiedy obejmowałem szkołę po poprzedniej dyrekcji, zacząłem od zdjęcia skrzynki na listy - mówi jeden z … Czytaj dalej Po tragedii w Wawrze.Z kolei do Kuratorium Oświaty w Białymstoku nie wpłynęła dotąd żadna skarga od rodziców na protest nauczycieli.. Matka ucznia napisała skargę do kuratorium, które po zapoznaniu się ze sprawą uznało, że złamałam, czy też naruszyłam § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie oceniania.. (ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, Dz. U. z 2000 r.Na dodatek nauczyciele nie płacą za grzanie w szkole, za wodę do mycia rąk i do kawy.. Będzie ona rozpatrzona pod warunkiem że wpłynie oficjalnie.Pisemną skargę lub wniosek składamy do Kuratorium Oświaty (lub Delegatur Kuratorium Oświaty - w zależności od lokalizacji szkoły) do Kancelarii ogólnej, "za potwierdzeniem odbioru"..

Większość nie jest jednak rozpatrywana, bo kurator nie zajmuje się anonimami.Niestety nie możemy wnieść anonimowej skargi na nauczyciela.

Pismo powinno być podpisane przez rodzica.. Do szkoły wpłynął list od 25 pozostałych rodziców w obronie nauczycielki.Przedmiotem skargi na .. Mogą też zabierać zaszyty uczniowskie do domu, by z nudów sobie popodkreślać i coś tam bazgrolić.Dyskusje na temat: Skarga na Dyrektora Szkoły do Kuratorium.. - Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego mówią, że nie należy rozpatrywać anonimów.. Jeżeli jednak zarzuty są poważne, lub nie zdarzają się po raz pierwszy, warto przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.Jeżeli dowody zebrane w postępowaniu wyjaśniającym uprawdopodabniają, że nauczyciel, którego dotyczy to postępowanie, popełnił czyn uchybiający godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom nauczyciela, rzecznik dyscyplinarny, za zgodą organu, który go powołał, sporządza wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i niezwłocznie kieruje go do komisji pierwszej instancji wraz z aktami sprawy, albo wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego.Jeżeli zachowanie nauczyciela jest odbiegające od normy i rangi jaką pełni, wówczas rodzice i dzieci mają prawo złożyć skargę na nauczyciela do dyrekcji szkoły..

Pisemne skargi i wnioski przyjmowane są w Kancelarii Kuratorium codziennie w godzinach pracy urzędu, tj. 8.-16.Skarga do kuratorium na nauczyciela.

Matka ucznia napisała skargę do kuratorium, które po zapoznaniu się ze sprawą uznało, że złamałam, czy też naruszyłam § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie oceniania.. Temat jest jeden: bezpieczeństwo.. Pozwala mu na to § 18 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego: "w toku .Rejestracji podlegają skargi i wnioski wnoszone pisemnie, telegraficznie, pocztą elektroniczną, dalekopisem lub telefaksem, a także ustnie do protokołu.. Jeśli chodzi o skargi składane w trybie postępowania administracyjnego (do kuratorium), to obowiązkiem kuratorium jest zarejestrowanie każdej skargi i rozpatrzenie jej w ciągu 30 dni od jej otrzymania, chyba że uzna, iż jest on.Kuratorium Oświaty w Krakowie ul.. Skarga do kuratora oświaty to najczęściej ostateczność.Rodzice, którzy chcą złożyć skargę na naganne zachowanie nauczyciela, swoje obiekcje kierują do dyrektora szkoły.Jednym z narzędzi służących do weryfikowania zarzutów przedstawionych w skargach jest anonimowa ankieta, zawierająca pytania adekwatne do badanego aktualnie w szkole problemu.. Związane z tym procedury powinny określać dokumenty szkolne.Rzecznik dyscyplinarny w przypadku otrzymania donosu na nauczyciela ma prawo przesłuchiwać wszelkich świadków, których zeznania mogą pomóc wyjaśnić sprawę.. Tymczasem dyrektorzy szkół i nauczyciele uważają, że anonimy powinny trafić do kosza.. Takie skargi nie będą rozpatrywane.. Dyrektorów Wydziałów i Delegatur w każdy wtorek w godz. 14.-16.. Dyrektor chce, abym wycofała się z ocen niedostatecznych za brak prac domowych, ale ja .Osoby wnoszące skargi i wnioski przyjmowane są przez: Łódzkiego Kuratora Oświaty w każdy wtorek w godzinach 14.-16. oraz czwartek w godz. 8.-10..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt