Protokół próby szczelności wodociągu

Pobierz

sieć wodociągowa średnica DN/OD ………, wykonana z ., PN …., typoszereg …………….……., o długość ………………,Po przeprowadzeniu próby należy sporządzić protokół podając ciśnienie próby, fragment badanej instalacji i jej wynik.. Dla przykładu koszt wykrycia nieszczelności instalacji podłogowej około 350 - 450 zł nettoPróba szczelności W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń wodociągu należy przeprowadzić próbę szczelności.. Próbę szczelności sieci wodociągowej wykonać na ciśnienie nie niższe niż 1,0 MPa.. Po zakończeniu próby z wynikiem pozytywnym należy sporządzić protokół odbioru wodociągu i dopiero można wodociąg zasypywać.No tak, w końcu próby przeprowadza się na ciśnieniu wyższym niż dostępne w wodociągu.. Oprócz wykonania próby za pomocą manometru należy oczywiście dokładnie przyjrzeć się szczelności poszczególnych łączeń przewodów.Protokół próby szczelności; Protokół montażu wodomierza; Protokół odbioru wodociągu; Protokół odbioru kanału sanitarnego; Protokół odbioru wodomierza; Protokół z podłączenia przyłącza kanalizacyjnego do sieci miejskiej; Protokół odłączenia zasilania w wodę .1. w ciągu 30 min - nie nastąpił wyciek wody3.1 Próby szczelności i dezynfekcja wodociągu 3.1.1 Próby szczelności W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości przewodów, należy przeprowadzić próby szczelności..

Próba szczelności zakończona wynikiem .

Dla instalacji wody ciepłej po wykonaniu próby szczelności należy wykonać próbę "na gorąco", wypełniając instalację ciepłą wodą o temperaturze +55 o C i ciśnieniu 0,6 MPa.odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków.. Próbę szczelności rurociągów przeprowadzono pod ciśnieniem wody 0,05MPa.. Protokół z przeprowadzonej próby ciśnieniowej w dniu …………………………… 1.. ZGODNIE Z NORMĄ PN- 92/B-10735 I INSTRUKCJĄ UŻYTYCH MATERIAŁOW.. W przypadku gazociagu wysokiego cišnienia, Kierownik Budowy ošwiadcza protokolarnie,Wykonanie próby szczelności wodociągu, z której należy sporządzić protokół z udziałem osoby pełniącej nadzór ze strony Zamawiającego.. Tabela 1 Badanie szczelności instalacji wodą zimną przewodów wykonanych z rur metalowych (stali ocynkowanej, miedzi i stali nierdzewnej)protokÓŁ z prÓby szczelnoŚci i droŻnoŚci kanalizacji.docx Informacja o publikacji dokumentu Ostatnio modyfikował: Beata StecPROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEJ PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ 1..

Protokół odbioru próby szczelności instalacji c.o. i c.w.u.

Przedmiot protokołu.. nadaje/ nie nadaje.Po ułożeniu odcinka kanału miedzy studniami należy dokonać próbę szczelności.. Protokół z próby uruchomienia instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 5.Dane te znajdziesz na protokole z głównej próby szczelności.. Próby szczelności należy wykonać dla każdego odbieranego odcinka osobno, ale na żądanie Inwestora należy przeprowadzić próbę szczelności całej instalacji.. pozytywnym / negatywnym, zbiornik .. Wykonie badania wody w akredytowanym laboratorium.II próba główna - czas trwania 120 min z dopuszczalnym spadkiem ciśnienia 0,2 bar.. Inspekcja kamerą termowizyjną - 450 zł za godzinę pracy kamery .. Badanie odbiorcze wodą szczelności instalacji wodociągowej wykonanej z przewodów metalowych (stali ocynkowanej, stali odpornej na korozję, instalacji z miedzi)Wzór protokołu próby szczelności instalacji wodnej Jackare Data ostatniej zmiany: 2010-05-05 23:42:25PROTOKÓŁ z próby wytrzymałości i szczelności przyłącza zbiornika na ścieki - pobierz plik Informacja geodety - pobierz plik Wniosek o wydanie zaświadczenia - pobierz pliko przeprowadzonej próbie szczelności ..

Z każdej próby szczelności należy sporządzić protokół.

przyłącza wodociągowego .. położonej w .. przy ulicy .. działka Nr .. spisany dnia .. Komisja w składzie:Po przeprowadzeniu próby należy sporządzić protokół podając ciśnienie próby, fragment badanej instalacji i jej wynik.. Metalowe systemy KAN-therm wymagają jedynie próby wodnej głównej, gdzie nie dopuszcza się spadku ciśnienia.. Próba szczelności instalacji CO - 450,00 zł netto, badanie wykonane manometrami wzorcowanymi, próba zakończona wykonaniem protokołu próby szczelności.. bezodpływowego zbiornika na ścieki (szamba) Oświadczam, że wykonany / zamontowany na nieruchomości położonej w miejscowości .. W tym też czasie dalszy spadek ciśnienia nie powinien być większy niż 0,02 MPa, tj. 0,2 bara.. Przedmiot odbioru.. Dane dotyczące budynku: Adres: …………………………………………………………………………………….. (próba na gorąco) 4.. Na zakończenie każdego dnia pracy wykopy należy zabezpieczyć i oznakować w sposób widoczny w dzień i w nocy.W czasie próby należy utrzymywać stałą temperaturę, ponieważ może to wpłynąć na zmiany ciśnienia.. Uporządkowanie zabezpieczenie terenu budowy wraz z robotami naprawczymi sieci wodociągowej i.. Protokół kontroli i odbioru technicznego przyłącza powinien posiadać podpisy: Inwestora, Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i .PROTOKÓŁ Z PRÓBY SZCZELNOŚCI I DROŻNOŚCI KANALIZACJI..

Protokoły z próby uruchomienia instalacji c.o. i c.w.u.

w obecności przedstawiciela dostawcy wody.. Podpunkt d - wpisz imię i nazwisko sporządzającego protokół/opinię kominiarską, numer jego uprawnień, numer protokołu/opinii i datę ich sporządzenia.Do przeprowadzenia próby szczelnoéci powinno sie stosowaé odpowiednie urzadzenia, które zapewnia i instaluje w bezpiecznym miejscu Firma Wykonawcza.. PROTOKÓŁ.. PROTOKÓŁ Z PRÓBY SZCZELNOŚCI I DROŻNOŚCI KANALIZACJI.. sieć wodociągowa* / kanalizacja tłoczna* średnica DN/OD ………, wykonana z ., PN …., typoszereg …………….……., o długość ………………., odcinek sieci odDruk 35 PROTOKÓŁ Z PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI ….. * (podać rodzaj instalacji)PROTOKÓŁ.. Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu, ale na żądanie inwestora należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu.Dokonujemy odbioru technicznego przyłącza oraz wydajemy Tobie lub Twojemu Wykonawcy dwa egzemplarze podpisanego Protokołu kontroli i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub Protokołu kontroli i odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego, który jest podstawą do zawarcia z nami umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.. Rodzaj budynku: ………………………………………………………………………….. Zgłoszenie do końcowego odbioru technicznego sieci lub przyłącza.. Próbę szczelności należy przeprowadzić w obecności przedstawiciela inwestora.. Protokół powinien być podpisany przez instalatora z uprawnieniami sanitarnymi.. Protokół odbioru zamontowania źródła ciepła 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt