Wzór minimalnego zakresu oświadczenia uczestnika projektu

Pobierz

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ W REALIZACJI PROJEKTU.WZÓR ZAKRESU OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU W związku z przystąpieniem do projektu pn. "Aktywni w Powiecie Myszkowskim" przyjmuję do wiadomości, iż: 1) Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: , strona internetowa:Nowy wzór Oświadczenia uczestnika projektu dostosowany do wymogów RODO obowiązujący w realizowanych projektach PO WER od 25 maja 2018 r. 29.05.2018 Zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej PO WER, w związku ze zmianą przepisów dot.. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU .Nr 101, poz. 926, ze zm.), dotyczące uczestników Projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II Stopnia) oraz Beneficjenta w celu wykonania Porozumienia nr P II/1/2007 w sprawie dofinansowania Działania 2.1 Rozwój Kadr Nowoczesnej Gospodarki oraz Działania 2.2 Wsparcie dla Systemu .1 zawartoŚĆ dokumentu zaŁĄcznik 5.4 wzÓr minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu.2 załącznik nr 5.4.1: wzÓr harmonogramu pŁatnoŚci załącznik nr 5.4.2: oŚwiadczenie o kwalifikowalnoŚci podatku vat.. 14 załącznik nr 5.4.3: wymagania w odniesieniu do informatycznego systemu finansowo - ksiĘgowego załącznik nr wzÓr wniosku o pŁatnoŚĆ załącznik nr instrukcja .Załącznik nr 13 - Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego dotyczącego współpracy ponadnarodowej ..

Wzór oświadczenia uczestnika projektu.

przez eneficjenta i/lub Partnerów12 bądź realizatorów Projektu13 oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 3 do Porozumienia.. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) (DOC 3.51 MB) - zmiana z 23 .Ewaluacja projektu:Praktycznie wskazówki, przykłady pytań kwestionariuszowych i narzędzi badawczych 5 B. Warsztaty, zajęcia dydaktyczne, szkolenia, wykłady - realizowane w środowisku internetowymOpis projektu DOKUMENTACJA DO POBRANIA: REGULAMIN ORGANIZACYJNY DDOM REGULAMIN REKRUTACYJNY Załącznik nr 1 - Wzór skierowania do DDOM Załącznik nr 2 - Wzór karty oceny wg skali Barthel Załącznik nr 3 - Wzór formularza zgłoszeniowego Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia osoby starającej się o udział w projekcie Załącznik nr 5 - Wzór zgody i …Zajęcia odbywać się będą w 4 grupach tj. 2 grupy 10 osobowe w Michniowie oraz 2 grupy 15 osobowe w Suchedniowie.. Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji .. Wzór minimalnego zakresu umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu"Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształceniaNowy wzór Oświadczenia uczestnika projektu dostosowany do wymogów RODO obowiązujący w realizowanych projektach PO WER od 25 maja 2018 r. 29.05.2018 Zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej PO WER, w związku ze zmianą przepisów dot.projektu) powinien posiadać pełnomocnictwo do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w imieniu i na rzecz Partnerów..

Wzór oświadczenia uczestnika projektu docx; 85,0kB DOC 3.

Wymagania dotyczące wyodrębnionej ewidencji księgowej24 sierpnia 2018 r. zmianie uległy załączniki dotyczące zakresu danych osobowych oraz minimalnego wzoru oświadczenia uczestnika projektu ze względu na przyjęcie nowego wzoru umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.. Dla Projektu, w ramach którego uwzględnione zostały wydatki objęte zasadami pomocy publicznej,Załącznik nr 5 - Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.. (data lub oświadczenie, że niezwłocznie po wyborze projektu do dofinansowania) oraz dostarczą ją do Instytucji Organizującej Konkurs po zawarciu umowy o dofinansowanie projektu.. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W związku z przystąpieniem do projektu pn. "Nowe Horyzonty Zawodowe" oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 1) administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dla zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020W związku z powyższym "stare oświadczenia uczestników projektu" pozostają w mocy.. Projekt zakłada rotacyjność uczestników, zgodnie z indywidualną deklaracją uczestnika projektu w taki sposób, aby każdy z uczestników Klubu Seniora korzystał z zajęć według indywidualnych potrzeb..

Wzór oświadczenia uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji projektu.

"Nowe oświadczenia" podpisują tylko nowo rekrutowani uczestnicy projektu.Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - zmiana z 1.02.2019 (PDF 1.85 MB) Nieaktualny Zał.. Formularz przekazywania informacji doc; 89,5kB DOC 5. .. udzielania wsparcia uczestnikom Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Programu - dotyczy zbioru nr 2.. 2 i 3 .UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI.. WZÓR) UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI.. 3 Należy wskazać partnerów projektu przez podanie ich nazwy i adresu, a w przypadku gdy posiadają, również numerów NIP, REGON, KRS.jednocześnie podpisać oświadczenie uczestnika projektu o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną odnośnie celu i zakresu przetwarzania jego danych osobowych (zgodnie z przepisami RODO)..

Zakres danych osobowych uczestników projektu powierzonych do przetwarzania doc; 80,5kB DOC 4.

Nr 101, poz. 926, z późn.. Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu .Załącznik nr 6A do Regulaminu konkursu: Wzór minimalnego zakresu umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.. Miesięczny harmonogram form wsparcia doc; 105,5kB DOC 6.. Zatem z punktu widzenia uczestnika projektu nic się nie zmienia, w dalszym ciągu posiada on dostęp do tego samego zakresu danych co przed zmianą.. Wzór oświadczenia uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji projektu.. § 5.Załącznik nr 3 - Wzór minimalnego zakresu listy sprawdzającej do kontroli projektu na miejscu.64 Załącznik nr 4 - Wzór minimalnego zakresu listy sprawdzającej do kontroli wykorzystania zm.), dotyczące uczestników projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II Stopnia) oraz beneficjenta w celu wykonania Porozumienia w sprawie dofinansowania .wypełnić w przypadku sporządzenia projektu budowlanego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) oraz w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu technicznego wynikającego z przepisów art. 20 ust.. advertisement .Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ załącznik nr 5 do wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS tj. Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz załącznik nr 6 do tego Porozumienia, tj. Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego .Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze.. Pliki do pobrania 45,1kB DOCX Wzór minimalnego zakresu oświadczenia uczestnika projektu .Załącznik nr 11 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD .. 6.WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 .. dotyczące uczestników Projektu, które muszą być .. minimalnych wymogów dotyczących projektów mobilności ponadnarodowej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt