Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołóstwie

Pobierz

zmian w Dz.U.. 2 i 3 otrzymują brzmienie: "2. zm.).Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie: Opis: Dz.U.. 1, przekazuje się na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Strona 1 z 12 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika 3a) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby wspólnika A.. Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do przesłania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-O-P-dM) bądź formularza informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-P-dR).c) ust.. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1) Imię i nazwisko albo nazwaFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie..

Informacje dotyczące podmiotu,Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Wzór wykonany przez , udostępniony przez LexisNexis.1.. UE L 352 z 24.12.2013)Uwaga!. 2010 Nr 254, poz. 1704: Formularz obowiązuje od dnia 5 kwietnia 2010 r. Liczba stron: 15FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przezFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UniiFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (według załączonego wzoru).. 2010 Nr 53, poz. 312, z uwzgl.. 2016, poz. 238 Formularz obowiązujący od dnia 11 marca 2016 r. AKTUALIZACJA FORMULARZA.Pamiętaj o formularzu INF-O-PdM lub INF-O-PdR w 2021 r. .. Informacje dotyczące podmiotu,Informacje, o których mowa w ust..

Wraz z formularzem przedstawia się sprawozdania finansowe zgodnie z § 2 ust.

Informacje, o których mowa w ust.. Podstawa prawna i wzór formularza Na potrzeby złożenia deklaracji o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej poFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii"Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie", stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Strona 1 z 7 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika 3a) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby wspólnika A.. Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-O-P-dM) bądź Formularza informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-P-dR).Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UniiFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Stosuje się do pomocy udzielanej na warunkach określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 zFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie: Opis: Dz.U..

Zastąpił formularz: ZUS-RD-FPD-01.

2016, poz. 238 Formularz obowiązujący od dnia 11 marca 2016 r. Liczba stron: 12 Format pliku:Instrukcja wypełnienia tabeli w części E formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których udzielana będzie pomoc albo pomoc na ratowanie lub restrukturyzację.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Dz.U..

Załączniki Formularz COVID 19 pomoc publiczna .xls (xls, 39 KB)Kto ma obowiązek złożyć formularze INF-O-PdM lub INF-O-PdR?

Oświadczenie RPD.. Począwszy od dofinansowania należnego za miesiąc styczeń 2015 został zmieniony obowiązek przedstawiania przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie informacji niezbędnych do udzielenia pomocy, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej .. 1 i 1a, przekazuje się na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz przez przekazanie sprawozdań finansowych.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, z późn..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt