Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego

Pobierz

w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), co najmniej: a)Wniosek o przyznanie stypendium sportowego składa zawodnik lub klub sportowy zrzeszający zawodników w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9 w terminie do dnia 15 stycznia danego roku kalendarzowego, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w okresie 12 miesięcy roku poprzedniego.Wzór Potwierdzenia Złożenia Wniosku o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury z budżetu Ministra KiDN na 2018 r. nr EBOI 861/16, z dnia 10-09-2017 .Wniosek o stypendium socjalne WNIOSKI STYPENDIALNE SKŁADANE PRZEZ USOSWEB (socjalne, w zwiększonej wysokości, dla .OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW .. Starosta Buski uprzejmie informuje, że istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie Stypendium Sportowego Starosty Buskiego w terminie do 30 września 2021 r. Stypendia § 2.. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie mi stypendium naukowego w roku akademickim 2018/2019.. o przyznanie stypendium za wysokie wyniki sportowe dla zawodnika .. Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Burmistrza Polic o okolicznościach uzasadniających pozbawienie stypendium, o których mowa w § 6 ust.1 uchwały Nr X/83/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i .Wnioskodawca: (Dane i adres) podpis (pieczęć) Wnioskodawcy Wyra żam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem stypendium sportowego przez Burmistrza Miasta Lublińca, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r, Nr..

Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego .

Klauzula informacyjna (wzór) Na podstawie art. 13 ust.. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" .2.. Przyznawane jest w dowód uznania dla prezentowanego przez .Wniosek o przyznanie uczniowi stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe składa wychowawca klasy do komisji stypendialnej.. Wniosek wraz ze swoją opinią komisja przekazuje dyrektorowi szkoły, który przyznaje stypendium.wzór wniosku o przyznanie stypendium, zwanego dalej "wnioskiem".. 1 pkt 1 i 2 mogą być przyznawane osobom fizycznym, zamieszkałym na terenie gminy Dzierżoniów zwanymi dalej "zawodnikiem".. Zasady oraz tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów opisane zostały w.. Stypendium to forma wsparcia materialnego zawodników, umożliwiająca rozwój kariery sportowej.. Zał ącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/290/11z dnia26 pa ździernika 2011 roku w sprawieWNIOSEK.. Stypendia oraz nagrody, o których mowa w ust.. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określają odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do załącznika nr 1 cytowanej wyżej uchwały.. Ruszył nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego , o które mogą się .WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE - DOKUMENTY (ROK AKAD..

Wzór wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce.

Uprawnione do składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego są:List motywacyjny o stypendium — wzór.. Wnioski o stypendium sportowe należy składać do 15 grudnia br., natomiast kandydatów do Laurów Sportowych można zgłaszać do 31 grudnia.WZÓR Wniosek o przyznanie stypendium dla studenta za znaczące osiągnięcia naukowe/artystyczne/sportowe* na rok akademicki … CZĘŚĆ A - DANE WNIOSKODAWCY Nazwa uczelni Adres Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) Numer telefonu Adres strony internetowejWzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego 22KB.. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument.. Oświadczenie do "Gminnego programu wspierania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za .stypendium sportowego Gminy Wolomin oraz wzoru wniosku o przyznanie wyroznienia sportowego Gminy Wolomin, za osiagniete wyniki sportowe: zarzadzenie wzory stypendia sportoweStypendium rektora za osiagniecia naukowe, sportowe lub artystyczne w semestrze letnim 2019/2020.. PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA WNIOSKU.. Jestem studentem trzeciego roku .Przypominamy o zbliżających się terminach składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego oraz zgłaszania kandydatur do Łomżyńskich Laurów Sportowych..

Wzór wniosku o przyznanie Nagrody Specjalnej .

101, poz.926 z późn.. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego powinien zawierać następujące informacje i załączniki: a) dane wnioskodawcy, b) dane osobowe stypendysty, c) dane o osiągnięciach w zakresie sportu i zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej wydane przez właściwy dla danej dyscypliny Polski lub Okręgowy Związek Sportowy,Przykładowe podanie o stypendium socjalne, sportowe lub naukowe.. Zasady przyznawania Stypendium Prezydenta Miasta Siedlce § 8.. Prezydent Miasta Siedlce w celu obsługi realizacji programu powołuje komisję stypendialną o charakterze opiniodawczym.Stypendium jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym przyznawanym przez dyrektora szkoły.. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe kieruje wychowawca klasy do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoja opinią dyrektorowi szkoły.. wnioski oWNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW Proszę o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium rektora dla najlepszych studentów za: wysoką średnią ocen, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne, wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.Stypendia: Tytuł dokumentu: Wniosek o przyznanie stypendium dla studenta za znaczące osiągnięcia naukowe / artystyczne / sportowe: Opis: Dz.U..

Przykłady prawidłowego wypełnienia wniosku o przyznanie stypendium sportowego.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego na rok 2021 oraz wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody sportowej należy składać w terminie do 31 października 2020 roku.. 2.Polna 16 w następujących terminach: stypendia naukowe i nagrody edukacyjne do 15 lipca danego roku, stypendia sportowe do 5 września danego roku.. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 41-370-50-43.. Stypendium sportowe przyznawane jest zawodnikowi, który w roku poprzedzającym przyznanie stypendium uzyskał co najmniej jeden z .Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego lub artystycznego.. Reklama.wymaganego przez szkole, artykulow .12 przedlozonego wniosku o przyznanie stypendium dla uczniow w roku szkolnym 2018/2019 znajduje sie m.in. nastepujace oswiadczenie: Oswiadczam, ze sporzadzilem w formie pisemnej Plan Zamierzenia Edukacyjnego w roku szkolnym 2018/2019 wzglednie Dane wnioskodawcy wraz z danymi kontaktowymi (imię, nazwisko, adres zamieszkania .. zm.) miejscowość, data podpis zawodnikaWniosek o przyznanie stypendium sportowego Wójta Gminy Kobylnica za osiągane wyniki sportowe 1.. 4.Adres strony: USOSweb Dla wszystkich Wnioski -> 4 do dnia 20 października w godz. 9-15.Studenci składający wniosek o przyznanie stypendium socjalnego/stypendium socjalnego zwiększonego z tytułu zakwaterowania w Domu Studenta oraz wniosek o przyznanie stypendium rektora, zobowiązani są również przesłać ww.Wnioski o przyznanie Stypendium Sportowego Starosty Buskiego należy składać w terminie do 30 września 2021 r. w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju, ul. Mickiewicza 15.. Swoją prośbę motywuję tym, że świadczenie pomoże mi w rozwoju zainteresowań naukowych, przygotowaniu i przeprowadzeniu projektu badawczego do pracy licencjackiej.. nr 1 do Regulaminu)(dokument dostępny cyfrowo) (format: docx, rozmiar: 18,12 KB); oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne .WNIOSKI O PRZYZNANIE NAGRODY SPORTOWEJ I STYPENDIUM.. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dniaTermin składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego oraz nagród i wyróżnień gminy Wołomin ustala się w terminie od dnia 2 stycznia do 31 marca.. 2019, poz. 2297 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 22 listopada 2019 r. Liczba stron: 7 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.Wniosek o przyznanie stypendium składa się nie później niż do 20 lutego każdego roku, w oparciu o wyniki sportowe osiągnięte w poprzednim roku kalendarzowym.. Departament Kultury, Edukacji i Sportu uprzejmie informuje, iż nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Województwa .. Rozdział 2.. Warunki przyznawania w/w stypendium reguluje uchwała nr VI/40/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 lutego 2011 r.o których mowa § 4 ust.. Komisję taką powołuje w szkole dyrektor..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt