Wniosek do nfz o zwrot kosztów leczenia za granicą

Pobierz

Jeśli nie masz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub nie możesz z niej skorzystać (np. w prywatnym szpitalu, który nie jest objęty systemem EKUZ), możesz zostać poproszony o dokonanie zapłaty za leczenie.. Pamiętajcie, że macie na to 6 miesięcy od dnia wystawienia rachunku.. Jeśli nie jesteś w stanie z góry pokryć kosztów leczenia, możesz wystąpić do NFZ o wydanie Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ.2.. Do wniosku musi dołączyć rachunek wystawiony przez szpital za granicą, a także oryginały lub kopie skierowań, recept (na złożenie dokumentów mamy 6 miesięcy od dnia wystawienia rachunku).Witam.. Zwrócone zostaną Ci koszty tylko za leczenie, które podlega refundacji.. Fundusz rozpatrzy wniosek i wyda decyzję o zwrocie kosztów lub odmowie ich zwrotu.Brak Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.. NFZ będzie miał 180 dnia na rozpatrzenie takiego wniosku i zwrot kosztów.Do tej pory do NFZ wpłynęło ponad sto wniosków o zwrot kosztów leczenia poniesionych na terenie innego państwa członkowskiego UE w ramach dyrektywy.. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do swojego oddziału wojewódzkiego NFZ.. Jak jednak dodaje, w związku z brakiem krajowych przepisów wprowadzających dyrektywę transgraniczną, na razie nie ma podstaw prawnych do zwrotu kosztów leczenia poza granicami kraju.Aby uzyskać zwrot poniesionych kosztów, pacjent musi złożyć w oddziale NFZ niezbędne dokumenty..

Wniosek o zwrot kosztów leczenia.

Zasady w poszczególnych krajachWniosek o zwrot kosztów może złożyć świadczeniobiorca lub jego przedstawiciel ustawowy.. W związku z tym zgłosiłem się do prywatnej kliniki I 7.12.2020r mam operację.. Do wniosku należy dolaczyć oryginaly rachunków, dowodów zaplaty i innych.Do NFZ w okresie od 15 listopada 2014 r. do 10 lutego 2017 r. wpłynęło 17 090 wniosków o zwrot kosztów za leczenie za granicą na kwotę 54,7 mln zł.. Na złożenie wniosku masz 6 miesięcy od dnia wystawienia rachunku przez zagraniczną placówkę opieki zdrowotnej (wnioski, które wpłyną po upływie tego czasu, będą rozpatrywane negatywnie).Wniosek o zwrot kosztów leczenia za granicą - leczenie za zgodą NFZ Gdy zakończysz już leczenie, pozostaje złożenie wniosku o zwrot kosztów leczenia za granicą przez NFZ.. Pozdrawiam Sprawdź, jakie zasady obowiązują w poszczególnych krajach.. Pomoc medyczna za granicą w nagłych wypadkach Pomoc medyczna przysługuje przede wszystkim turystom, emerytom i rencistom, studentom oraz pracownikom wysłanym na szkolenia zawodowe: 1) w nagłej potrzebie,Będą nowe wzory wniosków do NFZ o zwrot kosztów świadczeń zdrowotnych udzielonych pacjentowi poza granicami Polski..

Wniosek o zwrot kosztów .

Pamiętaj, aby do wniosku załączyć wszelkie dokumenty, które wykazują poniesione koszty.. Krok 2.. Opłać rachunki wystawione przez zagranicznego świadczeniodawcę.. Podstawą jest wniosek o zwrot poniesionych kosztów leczenia w innym państwie członkowskim unii europejskiej lub europejskiego porozumienia o wolnym handlu oraz oświadczenie wnioskodawcy.Z kolei Aleksandra Kwiecień, z biura prasowego Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ poinformowała, że o zwrot kosztów leczenia za granicą wystąpiły dwie osoby.. Krok 3.. Wzór wniosku zawiera rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju.Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o zwrot kosztów leczenia do NFZ.. Liczba składanych wniosków sukcesywnie wzrastała.Do Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęło 81 wniosków o zwrot kosztów leczenia za granicą - poinformowała IAR rzecznik NFZ Agnieszka Gołąbek.. Ma na to aż 6 miesięcy.. Wypełniony wniosek o zwrot kosztów leczenia złóż do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.. 2021 poz. 429: Wniosek do dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ - o wydanie zgody na uzyskanie w innym niż RP państwie członkowskim UE świadczenia opieki zdrowotnej (w ramach dyrektywy transgranicznej) alboWniosek o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego - na podstawie art. 42b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.Jednak po powrocie do Polski możesz się ubiegać o zwrot poniesionych kosztów, składając stosowny wniosek w jednym z oddziałów NFZ..

*Wniosek o zwrot kosztów należy złożyć w Funduszu.

Wniosek o zwrot kosztów leczenia należy złożyć do właściwego ze względu na.. Szczegóły znajdują się na specjalnej stronie internetowej.NFZ zawsze zwraca koszty leczenia w krajach UE i poza granicami wspólnoty,.. Nie ma implementacji, nie ma pieniędzyPacjent leczy się za granicą, a potem płaci za to z własnej kieszeni.. Po powrocie do kraju możesz ubiegać się w swoim zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych o zwrot poniesionych kosztów.Pacjent po skorzystaniu z odpłatnych świadczeń zdrowotnych w innym kraju UE będzie składał do NFZ wniosek z załączonym rachunkiem wystawionym przez zagraniczną placówkę medyczną.. Jak uzyskać dostep do ZIP .. Wypełniony wniosek o zwrot kosztów leczenia złóż do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.. Osoby ubezpieczone w Funduszu podczas pobytu za granicą są uprawnione tylko i.. 10 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej), do wniosku dołącza się również kopię dokumentacji medycznej, z której wynika medyczna zasadność wystawienia recepty na lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia lub wyrób medyczny, którego dotyczy ten .Sprawdź, czy posiadałeś prawo do świadczeń jako osoba ubezpieczona w NFZ.. Opiewają one na kwotę ponad 2 mln zł.. Następnie składa do oddziału NFZ wniosek o rozliczenie kosztów leczenia..

Wypełnij wniosek o zwrot kosztów .

Możesz ubiegać się o zwrot kosztów, składając wniosek o zwrot kosztów.. Krok 4.Narodowy Fundusz Zdrowia - Małopolski Oddział Wojewódzki.. Większość wniosków dotyczy zabiegu usunięcia zaćmy - poinformował PAP Fundusz.Po powrocie do kraju należy zgłosić się o zwrot kosztów - do właściwego wojewódzkiego oddziału NFZ wraz z rachunkami wystawionymi za leczenie pracownika za granicą oraz fakturami, receptami, innymi dokumentami wystawionymi w ślad za udzielonymi ubezpieczonemu świadczeniami rzeczowymi oraz potwierdzeniami zapłaty kwot .dokumenty, o których mowa w pkt 6.1-6.7 i 6.9, są sporządzone w języku obcym) 6.5.1 klucz dostępu do recepty lub pakietu recept:**** 7.. Wzór wniosku zawiera rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju.. Planowe leczenie lub diagnostyka poza granicami kraju Zwrot kosztów leczenia poniesionych w krajach UE/EFTA Brexit Druki do pobrania .. Wniosek o refundację poniesionych kosztów leczenia w państwach UE/EFTA.Ubezpieczony, który w trakcie tymczasowego pobytu w innym państwie UE/EFTA poniósł koszty świadczeń medycznych może starać się o ich zwrot.. Wniosek o zwrot kosztów leczenia w UE (w ramach dyrektywy transgranicznej) Dz.U.. Wniosek o zwrot kosztów może zostać złożony również w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.5.. Nie zwrócimy Ci jednak tych kosztów, które pokrywają pacjenci w danym kraju.. Wniosek o refundację kosztów leczenia wraz załącznikami należy przekazać na adres korespondencyjny Centrum Usług Wspólnych w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim NFZ:Wniosek o zwrot kosztów leczenia należy złożyć do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania oddziału NFZ.. Preferowany sposób otrzymania zwrotu kosztów (zaznaczyć właściwe) 7.1 Na rachunek bankowy w Rzeczypospolitej Polskiej: Nr rachunku: poza Rzecząpospolitą Polską: IBAN/Numer rachunkuJeżeli placówka nie oferuje rozliczenia kosztów na podstawie stosownego certyfikatu, to można złożyć wniosek o zwrot poniesionych kosztów leczenia do właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania Oddziału Wojewódzkiego NFZ.. Jedna w 2013 r., druga - w 2014 r. Wnioski dotyczyły operacji zaćmy i zabiegu związanego z leczeniem zatok.. w przypadku gdy wniosek o zwrot kosztów dotyczy leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia lub wyrobu medycznego, zakupionego na podstawie recepty wystawionej w innym państwie UE (o którym mowa w 42b ust.. Możesz to zrobić np. korzystając ze Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt