Wzór wniosku o dokonanie podziału nieruchomości

Pobierz

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązująca w dniu złożenia wniosku, 4.Wzór - Wniosku o dokonanie podziału nieruchomości Author: USC Last modified by: Barbara Korban Created Date: 4/26/2016 7:45:00 AM Company: Microsoft Other titles: …W N I O S E K .. O PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI.. - z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. Wstępny projekt podziału - z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 Ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. niezależnie od ustaleń planu …Dodane załączniki.. Formularze do pobrania …WNIOSEK o dokonanie podziału nieruchomości Zwracam się z prośbą o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym …(podpis wnioskodawcy) Załączniki: 1. dokument stwierdzający tytuł prawny nieruchomości, 2. wypis i wyrys z katastru nieruchomościami, 3. decyzji a o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązująca w dniu złożenia wniosku, 4. wstępny projekt podziału z .Wzór - Wniosku o dokonanie podziału nieruchomości Author: USC Last modified by: Agnieszka Wieczorek Created Date: 11/7/2016 12:25:00 PM Other titles: Wzór - Wniosku o …4.. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w przypadku braku planu miejscowego)..

Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości.

Do dokumentu należy dołączyć załączniki oraz propozycję …Wzór wniosku uzależniony jest od trybu postępowania , tzn. niezależnie od ustaleń planu miejscowego, istnienia planu bądź jego braku.. Postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 Ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. niezależnie od …3.. Formularze do pobrania …Podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie decyzji wójta, burmistrza albo prezydenta miasta zatwierdzającej podział.. zm.) …Wzór dokumentu: Wniosek o podział majątku wspólnego - nieruchomości Słowa kluczowe: majątek wspólny, małżeństwo, nieruchomość, podział majątku - z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004r.Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości.. Jeżeli masz w swoim posiadaniu nieruchomość możesz ją podzielić - np. odrębna część dla dzieci, lub pod sprzedaż.wzór wniosku o dokonanie podziału nieruchomości WNIOSEK Komórka odpowiedzialna Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Numer procedury tel..

Wstępny projekt podziału (1 egz.)

wtorek, 19 styczeń 2021 08:24.. Wzór wniosku …o dokonanie podziału nieruchomości Zwracam się z prośbą o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości stanowiącej własność……………………………………………………….położonej …Wniosek o podział nieruchomości Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.. 3a.Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku …o dokonanie podziału nieruchomości Zwracam się z prośbą o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości objętej .. o dokonanie podziału nieruchomości.. 2016 r. poz. 2147 z …Wnioskodawca, po otrzymaniu od geodety dokumentacji z zakresu podziału nieruchomości (operatu technicznego), opatrzonej stosowną klauzulą, przedkłada tę dokumentację …Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości.. Ostatnia aktualizacja serwisu: 2019-02-04: Wzory dokumentów SMS.Rzeszow.pl Znajdź dokument.. w celu udzielenia odpowiedzi na Wniosek o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 6 ust.. Wstępny projekt podziału (1 egz.).


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt