Oświadczenie osoby kierującej pracami konserwatorskimi

Pobierz

imię, nazwisko i adres osoby kierującej pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi, badaniami konserwatorskimi lub badaniami architektonicznymi albo samodzielnie wykonującej te prace lub badania; albo oświadczenie, że osoba ta zostanie wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z zastosowaniem kryterium posiadania kwalifikacji, o których mowa odpowiednio w art. 37a, art. 37b albo art. 37d ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad .Imię, nazwisko i adres osoby kierującej pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi, badaniami konserwatorskimi albo badaniami architektonicznymi albo samodzielnie wykonującej te prace albo badania albo oświadczenie, że osoba ta zostanie wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z zastosowaniem kryterium posiadania kwalifikacji, o których mowa odpowiednio w art. 37a, art. 37b albo 37d) ustawy z 23 lipca 2003 o ochronie i opiece nad zabytkami.4.. Imię, nazwisko i adres osoby kierującej pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi, badaniami konserwatorskimi albo badaniami architektonicznymi albo samodzielnie wykonującej te prace albo badania albo oświadczenie, że osoba ta zostanie wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z zastosowaniemOświadczenie wnioskodawcy o osobach prowadzących prace lub badania, osobach kierujących robotami budowlanymi, osobach sprawujących nadzór inwestorsk..

1, dołącza się:4) imię, nazwisko i adres osoby kierującej robotami budowlanymi i osoby wykonującej nadzór inwestorski albo oświadczenie, że osoby te zostaną wyłonione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

1 i 2, art. 37 d ust.1 cytowanej wyżej ustawy;(Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich,/restauratorskich/ badań konserwatorskich/architektonicznych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytku wydaje się na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego, np. najem, dzierżawa, użyczenie.. Do wniosku należy dołączyć: Do wniosku, o którym mowa w ust.. albo oświadczenie, że osoba ta zostanie wyłoniona w postępowaniu o .Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także .2) dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę kierującą pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi, badaniami konserwatorskimi albo badaniami architektonicznymi kwalifikacji do kierowania odpowiednio tymi pracami albo badaniami albo samodzielnego ich wykonywania, w przypadku gdy osoba ta nie będzie wyłaniana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.Oświadczam, że osoba kierująca pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi, badaniami konserwatorskimi albo badaniami architektonicznymi zostanie wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z zastosowaniem kryterium posiadania kwalifikacji, o których mowa odpowiednio w art. 37a, art. 37b albo art. 37d ustawy z ..

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zwaną dalej "ustawą",a) imię , nazwisko i adres osoby kierującej pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi, badaniami konserwatorskimi albo badaniami architektonicznymi albo samodzielnie wykonującej te prace albo badania, o których mowa w art. 37a ust.

1 i 2, art. 37 d ust.1 ustawy z dniabadań na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby kierującej pracami albo badaniami albo wykonującej je samodzielnie należy przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków poniższe dane i dokumenty: a) imię , nazwisko i adres osoby kierującej pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi,albo oświadczenie ,że osoba ta zostanie wyłoniona w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego z zastosowaniem kryterium posiadania kwalifikacji o których mowa odpowiednio w art. 37a, art. 37b albo art.37d ustawy z dnia 23 lipca 2003. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami .Burmistrz Miasta Złoczewa zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji osoby kierującej pracami konserwatorskimi przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w ramach projektu "Zagospodarowanie terenu i aranżacja zieleni w parku miejskim w Złoczewie, nr działki 274/3 w mieście Złoczew"..

W przypadku prowadzenia prac konserwatorskich/restauratorskich, badań konserwatorskich/architektonicznych:Imię, nazwisko i adres osoby kierującej pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi polegającymi na usunięciu drzew lub krzewów z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni.

(należy wyraźnie zaznaczyć właściwe) Imię, nazwisko i adres: osoby kierującej pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi, badaniami konserwatorskimi albo badaniami architektonicznymi ……………………………….4) imię, nazwisko i adres osoby kierującej pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi, badaniami konserwa-torskimi albo badaniami architektonicznymi albo samodzielnie wykonującej te prace albo badania albo oświadczenie, że osoba ta zostanie wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z zastosowaniem kryteriumImię, nazwisko i adres kierującej pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi przy zabytkowej zieleni .. albo oświadczenie ,że osoba ta zostanie wyłoniona w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego z zastosowaniem kryterium posiadania kwalifikacji o których mowa odpowiednio w art. 37b ustawy z dnia 23 lipca 2003. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami .Jeśli reprezentujesz jednostkę budżetową bądź inną jednostkę zobowiązaną do stosowania prawa zamówień publicznych, do wniosku powinieneć dołączyć oświadczenie o wyłonieniu kierownika budowy, inspektora nadzoru i osoby kierującej pracami konserwatorskimi w trybie pzp.Osoba kierująca pracami konserwatorskimi lub samodzielny wykonawca (należy wyraźnie zaznaczyć właściwe) : Imię, nazwisko i adres: osoby kierującej pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi, badaniamiimię, nazwisko i adres osoby kierującej pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi, badaniami konserwatorskimi albo badaniami architektonicznymi albo samodzielnie wykonującej te prace albo badania albo oświadczenie, że osoba ta zostanie wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z zastosowaniem kryterium posiadania kwalifikacji, o których mowa odpowiednio w art. 37a, art. 37b albo art. 37d ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad .4) imię, nazwisko i adres osoby kierującej pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi, badaniami konserwatorskimi albo badaniami architektonicznymi albo samodzielnie wykonującej te prace albo badania albo oświadczenie wnioskodawcy, że osoba ta zostanie wyłoniona w postępowaniu o zastosowaniu przy wyborze osoby prowadzącej prace konserwatorskie, prace restauratorskie,2) dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę kierującą pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi, badaniami konserwatorskimi albo badaniami architektonicznymi kwalifikacji do kierowania odpowiednio tymi pracami albo badaniami albo samodzielnego ich wykonywania, w przypadku gdy osoba ta nie będzie wyłaniana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.3..

Rozeznanie cenowe realizowane jest na podstawie art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r.4) imię, nazwisko i adres osoby: a) kierującej robotami budowlanymi, b) wykonującej nadzór inwestorski - albo oświadczenie, że osoba kierująca robotami budowlanymi lub osoba wykonująca nadzór inwestorski zostaną wyłonione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt