Wniosek do dyrektora szkoły o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia

Pobierz

Z uwagi na fakt, że stan mojego zdrowia wymaga powstrzymania się od pracy, w związku z koniecznością przeprowadzenia zaleconego leczenia, na podstawie art. 131 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 72 regulaminu pracy zwracam się z wnioskiem o udzielenie .• Składa do dyrektora szkoły wniosek o wydanie skierowania na badania lekarskie w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia (uwaga: nauczyciel nie uzasadnia wniosku - nie jest zobowiązany do informowania we wniosku, z jakiego powodu ubiega się o urlop dla poratowania zdrowia),Składa do dyrektora szkoły wniosek o wydanie skierowania na badania lekarskie w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia; Ma prawo odwołania od orzeczenia lekarskiego; odwołanie wraz z uzasadnieniem wnoszone jest na piśmie za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie.Urlop dla poratowania zdrowia jest świadczeniem, który przysługuje nauczycielom (art. 73 ust.. 1 Karty Nauczyciela "W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu dla poratowania zdrowia, odbywania .Nowelizacja ustawy niesie za sobą także zmiany w procedurze ubiegania się o nauczycielski urlop dla poratowania zdrowia..

Wniosek powinien być złożony najpóźniej przed datą udzielenia urlopu.

Urlop dla poratowania zdrowia - warunkiI tak: "Nauczyciel składa do dyrektora szkoły wniosek o wydanie skierowania na badania lekarskie w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia (uwaga: nauczyciel nie uzasadnia wniosku - nie jest zobowiązany do informowania we wniosku, z jakiego powodu ubiega się o urlop dla poratowania zdrowia)" - czytamy.104_Wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia (przykładowy wzór).rtf : 38,1k : 105_Orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (wzór).rtf : 42,0k : 106_Orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia wydane w trybie odwoławczym (wzór .Zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia są teraz bardziej restrykcyjne.. Wniosek o urlop nauczyciel powinien złożyć do dyrektora szkoły, który kieruje go na badania.Art.. Treść wniosku nie jest określona przepisami - propozycja wzór nr 3.. Jeśli złożą wniosek poparty orzeczeniem lekarskim, dyrektor szkoły musi im takiego urlopu udzielić..

Nauczyciel składa wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego do dyrektora szkoły.

Urlop dla poratowania zdrowia ma służyć przeprowadzeniu zaleconego przez lekarza leczenia trwającego jednorazowo nie dłużej niż rok.Od 1 stycznia 2018 r. nauczyciel, który chce skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę, musi zwrócić się do dyrektora placówki z pisemnym wnioskiem o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia.Roczny urlop dla poratowania zdrowia mogą wziąć nauczyciele, którzy spełniają kilka warunków.. Oznacza to, że nauczyciel zajmujący stanowisko dyrektora, może skorzystać z urlopu zdrowotnego.Przede wszystkim nauczyciel nie składa do dyrektora szkoły wniosku o skierowanie go na badanie w celu uzyskania właściwego orzeczenia lekarskiego.. 0 strona wyników dla zapytania formularz wniosku o urlop dla poratowania zdrowia Następnie dyrektor podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie prawa do urlopu.. Przede wszystkim obecnie na urlop może skierować nauczyciela tylko lekarz medycyny pracy, a nie jak wcześniej - każdy lekarz, także pierwszego kontaktu..

W okresie urlopu otrzymują wynagrodzenie.

10b.Znaleziono 22 interesujących stron dla frazy formularz wniosku o urlop dla poratowania zdrowia w serwisie Money.pl.. Nauczyciel w celu uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację przedstawia dyrektorowi potwierdzone skierowanie lekarza leczącego (rodzinnego).1.. 10a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.. Po otrzymaniu wniosku (pisemnego) o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia dyrektor weryfikuje, czy przesłanki formalne z art. 73 Karty Nauczyciela udzielenia urlopu są spełnione.o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia W związku z potrzebą poddania się leczeniu, zaleconemu w załączonym orzeczeniu lekarskim, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie art. 73 ustawy Karta Nauczyciela, od dnia.. do dnia.. ;Nauczyciel ubiegający się o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia przedkłada do dyrektor szkoły wniosek, w którym zamieszcza następujące informacje: miejscowość i datę sporządzenia wniosku imię nazwisko i zajmowane stanowisko imię i nazwisko dyrektora szkołyWniosek o urlop na poratowanie zdrowia - jest udzielany nauczycielowi lub nauczycielce przez dyrektora szkoły na podstawie orzeczenia lekarza o potrzebie Wzory pism korespondencja handlowa i pisma urzędoweWNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU DLA PORATOWANIA ZDROWIA..

Pierwszym krokiem jest złożenie do dyrektora szkoły pisemnego wniosku o urlop zdrowotny nauczyciela.

66 ust.. Procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowia może się przeciągnąć, jeżeli dyrektor lub nauczyciel złoży odwołanie od orzeczenia lekarskiego.Zgodnie z zapisami wyżej wymienionych przepisów urlopu dla poratowania zdrowia udziela dyrektor w oparciu o wniosek nauczyciela i orzeczenie lekarskie o potrzebie jego udzielenia.. Pobierz wzór wniosku dyrektora.Nauczyciel składa wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego do dyrektora szkoły.. Aby dyrektor szkoły mógł udzielić nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, muszą zostać spełnione łącznie następujące wymogi:Dyrektor szkoły, na pisemny wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, wydaje skierowanie na badanie lekarskie przeprowadzane przez uprawnionego lekarza.. 1 Karty Nauczyciela).. We wniosku do dyrektora o skierowanie na badania nauczyciel nie musi podać uzasadnienia - informuje MEN.Z urlopu dla poratowania zdrowia może skorzystać nauczyciel po złożeniu pisemnego wniosku do dyrektora szkoły, w której obecnie pracuje.. Lekarz w orzeczeniu stwierdza, że stan zdrowia nauczyciela wymaga udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, aby można było przeprowadzić zalecane leczenieRola dyrektora szkoły sprowadza się wyłącznie do zbadania wymogów formalnych, które musi spełnić nauczyciel zgodnie z art. 73 Karty Nauczyciela aby mógł nabyć prawo do urlopu dla poratowania zdrowia.. Urlop udzielany jest na okres określony w orzeczeniu.skierowania na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy - w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu na poratowanie zdrowia Zwracam się z uprzejmą prośbą o skierowanie mnie na badania lekarskie, o których mowa w art. 73 ust.. (Jednak wyłącznie ze względu na brak spełnienia .Dyrektor szkoły nie może odmówić nauczycielowi ubiegającemu się o przyznanie urlopu dla poratowania zdrowia wystawienia skierowania do lekarza medycyny pracy.. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz.U.. z 2005 r. nr 233, poz. 1991)Urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela udziela dyrektor szkoły na podstawie zaświadczeń lekarskich dołączonych do wniosku nauczyciela o udzielenie mu takiego urlopu.. 3.Data publikacji: 15 grudnia 2018 r. Nauczyciele, którzy rozważają skorzystanie z urlopu zdrowotnego, muszą złożyć wniosek o jego udzielenie z odpowiednim wyprzedzeniem..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt