Uzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia

Pobierz

Częściowe odniesienie się do niektórych elementów dotyczących realizacji kształcenia (m.in. programu kształcenia, liczby godzin, ceny, miejsca realizacji).. podobnymi .. Ogólne odniesienie się do cen rynkowych podobnych form i tematów kształcenia pozyskanych ofertUzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia ustawicznego, z którego wynika, że wybrana instytucja zapewnia wysokiej jakości usługi przy racjonalnej cenie.. Uzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS: (należy wypełnić oddzielnie dla każdego z działań) 1. nazwa i siedziba realizatora: ……………………………………………….….…………………………….uzasadnienie wyboru realizatora usŁugi ksztaŁcenia ustawicznego finansowanej ze ŚrodkÓw kfs ( załącznik nr 4 do wniosku o dofinansowanie z rezerwy KFS kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy)UZASADNIENIE WYBORU REALIZATORA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO (proszę wypełnić dla każdego realizatora kształcenia ustawicznego osobny załącznik) 1.. Adres siedziby realizatora usługi kształcenia ustawicznego.Uzasadnienie wyboru realizatora usługi: .. Uzasadnienie wyboru realizatora usługi .1 pkt - ogólne uzasadnienie wyboru konkretnego realizatora kształcenia.. ( druk należy wypełnić dla każdego działania osobno) Nazwa wybranego realizatora usługi kształcenia ustawicznego..

uzasadnienie wyboru realizatora/ów usług/i kształcenia ustawicznego ….

….………………………………………….……….……………………………………………………………………….. (jeżeli dotyczy) 1.. Wniosek.2.. UZASADNIENIE WYBORU REALIZATORA WYBRANEGO DZIAŁANIA7.. dotyczy kursów i studiów podyplomowych - wypełnić dla każdego kursu (pkt II.2.1.. Program studiów podyplomowych z uczelni opisujący tematykę studiów wraz z liczbą godzin przeznaczonych na poszczególne zajęcia edukacyjne oraz informacją o nazwie, terminie realizacji i koszcie studiów podyplomowychUzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS.. W przypadku, gdy realizator będzie przeprowadzał np. dwa różne kursy, należy wypełnić dwie tabele - osobno dla każdego kursu.). oraz status osoby (pracodawca/ pracownik) Nazwa kształcenia ustawicznego (Kurs/studia podyplomowe) Liczba godzin zajęć Realizator kształcenia (nazwa, adres, NIP)3.Załącznik nr 3- uzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS- kurs/szkolenie wraz z ofertą wybranego realizatora usługi kształcenia zawierającą wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestnika i program kursu/szkolenia.a) uzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia ustawicznego: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….c.d..

Prosimy o uzasadnienie wyboru maksymalnie w 3 zdaniach.

Dla każdego realizatora poszczególnej usługi kształcenia ustawicznego należy wypełnić osobną tabelę.. USTAWICZNEGO FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW KFS - USZCZEGÓŁOWIENIE.. ze środków KFS .. Uzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS KURS a) Dane dotyczące wybranego realizatora oraz uzasadnienie jego wyboru (należy odnieść się zwłaszcza do ceny kursu, jakości oferowanego programu kształcenia, doświadczenia instytucji Nazwa i siedziba realizatora usługi kształcenia ustawicznego: .UZASADNIENIE WYBORU REALIZATORA USŁUGI KSZTAŁCENIA.. Nie dołączenie dokumentów będzie traktowane jak brak certyfikatów jakości usług kształcenia ustawicznego i .. l) Porównanie ceny kształcenia ustawicznego z ceną podobnych usług oferowanych na rynku Nazwakształcenia, nazwa, siedziba i NIP realizatora usługi kształcenia ustawicznego ; Liczba godzin.Uzasadnienie wyboru realizatora usług.. przekazuje w .. załączeniu min 2 oferty kształcenia, zawierające poniżej wymienione .Cena jednostkowa usługi kształcenia ustawicznego netto brutto (jeżeli dotyczy) 1.. Imię i nazwisko.. Uzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia ustawicznego- załącznik nr 4, 8. usługami oferowanymi na rynku..

Nazwa kształcenia ustawicznego.

i. finansowan.. Kursy/studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy.. J UZASADNIENIE WYBORU REALIZATORA USŁUGI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO FINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW KFS podać uzasadnienie wyboru danej instytucji szkoleniowejUZASADNIENIE WYBORU REALIZATORA USŁUGI FINANSOWANEJ Z KFS dla każdej usługi/szkolenia oddzielny zał.. W przypadku, gdy realizator będzie przeprowadzał np. dwa różne kursy, należy wypełnić dwie tabele - osobno dla każdego kursu.kształcenia ustawicznego, liczby osób objętych kształceniem ustawicznym, realizatora usługi, programu kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu, z uwzględnieniem zasady zapewnienia najwyższej jakości usług oraz zachowania .. Uzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFSUzasadnienie wyboru realizatora kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków rezerwy KFS: .. a) nazwa i siedziba realizatora: .. b) posiadanie przez realizatora kształcenia ustawicznego certyfikatów jakości oferowanych usług, a w przypadku kursów - posiadanie dokumentu, na podstawie którego prowadzi onUzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS: (należy wypełnić oddzielnie dla każdego z działań) 1. nazwa i siedziba realizatora: ……………………………………………….….…………………………….uzasadnienie wyboru realizatora usŁugi ksztaŁcenia ustawicznego finansowanej ze ŚrodkÓw kfs (dla każdej formy kształcenia ustawicznego należy wypełnić odrębny załącznik) Forma kształcenia ustawicznego z określeniem nazwy (kurs/studia podyplomowe/egzamin/badania lekarskie i psychologiczne/ubezpieczenie NNW): …………………………………………….……oraz uzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia ustawicznego..

Nazwa kształcenia ustawicznego: …………………………………………………….

Uwaga!. uzasadnienie wyboru realizatora/ów usług/i kształcenia ustawicznego ….. ….………………………………………….……….……………………………………………………………………….2 Uzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia ustawicznego 0 pkt -wyklucza 1 2 pkt 3 Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy 1-2 pkt 4 Koszty usług kształcenia ustawicznego wskazanych do sfinansowania ze środkówRealizator usługi kształcenia ustawicznego (uzasadnienie wyboru): Nazwa ubezpieczyciela……………………….. ………………………………….. Nazwa realizatora usługi kształcenia oraz NIP lub Regon: 1) Siedziba realizatora usługi kształcenia: 2) Posiadane przez realizatora usługi kształcenia certyfikaty jakości oferowanych usług kształcenia:Uzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia ustawicznego: Nazwa i siedziba realizatora usługi kształcenia ustawicznego Certyfikaty jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego.Realizator usługi kształcenia ustawicznego (uzasadnienie wyboru): a) Nazwa ubezpieczyciela……………………….. ………………………………….. W zależności od formy prawnej są to instytucje świadczące usługi szkoleniowe, kształcenie ustawiczne, posiadające wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru SądowegoUZASADNIENIE WYBORU REALIZATORA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt