Oświadczenie majątkowe wzór 2021

Pobierz

Wzór oświadczenia majątkowego (wersja do edytowania)Oświadczenie majątkowe - wzór 129,67KB: zobacz: docx: 2021-01-11 Oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodówWzór oświadczenia majątkowego pracownika samorządowego 2 kwietnia 2021 Czytaj więcej o Wzór oświadczenia majątkowego pracownika samorządowegoPAP.. gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administr.. w imieniu wójta: Oświadczenie majątkowe radnego województwa: Oświadczenie majątkowe radnego gminyOświadczenia majątkowe.. ., dnia .r.. (miejscowość) Uwaga: Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, do złożenia oświadczenia majątkowego zobowiązany jest radny, który składa oświadczenie przewodniczącemu rady.WZÓR OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM, MAJĄTKU, DOCHODACH I ŹRÓDŁACH UTRZYMANIA POUCZENIE 1) Druk należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek.. Najbliższy termin przekazania deklaracji mija 30 kwietnia.. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, do złożenia oświadczenia .Stan na dzień: 04/05/2021.. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".16 lutego 2021..

Oświadczenie majątkowe radnego gminy - wzór oświadczenia.

2) Każdą rubrykę niezacieniowaną należy wypełnić przez wpisanie odpowiedniej treści.Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki org.. Wewnętrzna procedura antymobbingowa dla policjantów pełniących służbę w KGP.. gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administr.. Najbliższy termin przekazania deklaracji mija 31 maja.. 3)Oświadczenia majątkowe; Oświadczenie majatkowe - wzór dokumentu (do pobrania)Wzór oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtaWzór oświadczenia majątkowego wzór oświadczenia majątkowego (23kB) oświadczenie majątkowe radnego (21kB)Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach: • radny - przewodniczącemu rady gminy, • wójt, przewodniczący rady gminy - wojewodzie,PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, s ekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu .Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym oraz wzór oświadczenia o stanie majątkowym, o którym mowa w ust..

Kategoria dokumentu: Oświadczenia majątkowe.

wstecz o 5 <

Mniej czasu na złożenie oświadczenia majątkowego.

Wzór podpisu.. radnego gminy.. Opis:OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE.. Przedłużenie terminu przewiduje ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.Oświadczenia majątkowe - komunikat.. Klauzula informacyjna RODO - art. 13 Klauzula informacyjna RODO - art. 14Aktualizacja: 13.04.2021, 15:46.. Kolejne oświadczenie składa co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, w dniu odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły lub w dniu wygaśnięcia aktu powierzenia stanowiska .oŚwiadczenie majĄtkowe wzÓr Poniżej będziemy publikować bieżące dane.. Oświadczenia majątkowe w 2021 roku; Oświadczenia majątkowe w 2020 roku; Oświadczenia majątkowe za rok 2019; Oświadczenia mjątkowe za rok 2018; Oświadczenia majątkowe (2018 - 2014) Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) Wzory oświadczeń majątkowychoŚwiadczenie majĄtkowe; majĄtek sŁuŻby wiĘziennej; wspÓŁpraca miĘdzynarodowa; fundusze unijne; fundusz aktywizacji zawodowej skazanych; akty prawne; sposÓb zaŁatwiania spraw; rejestry, ewidencje, archiwa; dokumenty urzĘdowe obecnie wybrane; wzory drukÓw; waŻne ogŁoszenia; informacje o naborze kandydatÓw; efektywnoŚĆ energetycznaOświadczenia majątkowe 2020: Aktualny wzór oświadczenia majątkowego do pobrania tutaj Klauzula informacyjna RODO - art. 13 ..

oświadczenia majątkowe 2021: Aktualny wzór oświadczenia majątkowego do pobrania tutaj.

Publikujemy aktualne wzory oświadczeń majątkowych składanych przez samorządowców z gmin, powiatów i województw.. Na podstawie art. 24i ust.. w imieniu wójta.. 11, uwzględniając zakres danych objętych oświadczeniem o stanie majątkowym.Wzór oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, dodatkowym zatrudnieniu lub innej działalności zarobkowej, wykonywanej przez pracownika samorządowego, zatrudnionego na stanowisku kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej oraz pracownika zatrudnionego w Urzędzie Miasta Łodzi na stanowisku urzędniczym, kierowniczym stanowisku urzędniczym, stanowi załącznik do .Oświadczenia majątkowe 2021 - 2021 - BIP - Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Biuletyn Informacji PublicznejWZÓR OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM, MAJĄTKU, DOCHODACH I ŹRÓDŁACH UTRZYMANIA POUCZENIE 1) Druk należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek.. Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że w związku z nowelizacją Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy .Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach: radny - przewodniczącemu sejmiku województwa, marszałek województwa, przewodniczący sejmiku województwa - wojewodzie,Oświadczenie MSWiA.. Wybierz Strony.. Wzorzec CV.. Zgoda na delegowanie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt