Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością

Pobierz

kod pocztowy, miejscowość.. Oświadczenie o zgodności decyzji z żądaniem.OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ Author: mrzyglodp Last modified by: mrzyglodp Created Date: 7/11/2016 11:56:00 AM Other titles: OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄoświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (z podaniem numeru Księgi Wieczystej przy własności, współwłasności, użytkowaniu wieczystym, współużytkowaniu wieczystym lub innego dokumentu w pozostałych przypadkach- dzierżawa, najem itp.) albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego; oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka(i) nr .Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.. 1 pkt 2 i ust.. kod pocztowy, miejscowość.. siedziba.. Zgoda właściciela nieruchomości na planowane usunięcie drzew lub krzewów (oryginał), jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem, ani jego wieczystym użytkownikiem.Oświadczam(y), że posiadam(y) prawo władania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka(i) nr .OŚWIADCZENIE o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością Świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań przewidzianej w art. 233 §1 Kodeksu Karnego w związku z wymogiem art. 83b ust..

o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością.

imię i nazwisko miejscowość i data oświadczenia.. Oświadczenie.. nazwa posiadacza miejscowość i data oświadczenia.. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i zapoznany z treścią art. 233 § 1 Kodeksu karnego, .oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością - podmioty inne niż osoby fizyczne.. z 2019 r.,, poz.OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ .. (wskazać dokument, z którego wynika tytuł do władania nieruchomością, np. nr księgi wieczystej, numer aktu notarialnego, numer i data zawarcia umowy, decyzja stwierdzająca lub nadająca własność, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, .oświadczam że posiadam(y) prawo władania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka(i) nr .. obręb…………………….. położona(e) w Markach przy ulicy ., wynikające z tytułu2): 1) własności,1 Należy wskazać właściciela nieruchomości 2 Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł władania nieruchomością OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko i adres osoby fizycznej lub nazwa i adres osoby prawnej ubiegającej się o wydanie zezwolenia na usunięcieoświadczam, że posiadam tytuł prawny władania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka/i nr ………………………….w obrębie ewidencyjnym ..

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do zabytku ruchomego.

/właściciel / posiadacz / właściciel urządzeń/ …….………………………………………………… /adres siedziby lub zamieszkania/ .…….………………………………………………… OŚWIADCZENIE Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za .OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM .. (wskazanie dokumentu, z którego wynika tytuł prawny władania nieruchomością) Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz.U.. OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (wzór) Ja, niżej podpisany(a)1) 1).Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.. /miejscowość, data/ ……………………………………………….……….. 2Oświadczam(y), że posiadam(y) prawo władania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka(i) nr ….. położona(e) w miejscowościOŚWIADCZENIE o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością - podmioty inne niż osoby fizyczne Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i zapoznany z treścią art. 233 § 1 Kodeksu karnego, która brzmi: "kto składa zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu lub w innymOświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością/ prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu CywilnegoOświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomo ści ą/ prawie własno ści urz ądze ń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego Imi ę nazwisko/ Nazwa posiadacza/ Nazwa wła ściciela urz ądze ń Miejscowo ść i data o świadczeniaZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 4) Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego (Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do częścio posiadanym tytule prawnym do wŁadania nieruchomoŚciĄ Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolnościOŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (wzór) Ja, niżej podpisany(a)1) ..

Oświadczam(y), że posiadam(y) prawo władania nieruchomością .

Oświadczenie.. ulica, nr mieszkania.. zm.) oświadczam, ze posiadam tytuł prawny władania nieruchomością - działki położonej w:OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ Ja, niżej podpisany (a) .. (imię i nazwisko osoby występującej z wnioskiem) zamieszkały (a) .. (adres) oświadczam, że posiadam tytuł prawny władania nieruchomością położoną wOŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt