Protokół przekazania sprzętu sportowego

Pobierz

Potwierdzenie przyjęcia odbioru sprzętu odbywa się w formie " protokołu przekazania ", .. W dniu .. 2021 r. przedstawiciele SPRZEDAJĄCEGO oraz KUPUJĄCEGO dokonali odbioru ilościowego dostarczonego sprzętu sportowego na podstawie umowy ……………….z dnia .. z dnia …………….. Wzór wykazu załączono do niniejszej specyfikacji.. Szczegółowy wykaz przedmiotu przekazania z dnia .. Dostarczony sprzęt komputerowy musi spełniać warunki.. PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY.. Niniejszym potwierdza się odbiór następujących elementów sprzętu.Protokół odbioru ilościowego Szkoła (nazwa, nr, miejscowość) ………………………………………………………….. Załącznik nr 1.. Przejmujący potwierdza odbiór sprzętu wraz z oprzyrządowaniem.. Z uruchomienia i przekazania do eksploatacji sprzętu.. Wypełnić w momencie przekazania do naprawy.. woj. śląskiego podczas treningów i zawodów zakupionego ze środków budżetowych Województwa Śląskiego.Non-necessary.. Wzór protokołu przekazania sprzętu do utylizacji.Zmiany w pracy biura Podlaskiej Federacji Sportu.. Protokół przekazania sprzętu ułatwia usystematyzowanie, zarchiwizowanie i zapanowanie nad posiadanym firmowym mieniem.1.. Stwierdzono komisyjnie co następuje: 1.Wzór protokołu przekazania sprzętu do utylizacji.. Protokół sporządzono w .. jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla przekazującego, przejmującego i .. 2.Zleceniobiorca może przekazać/użyczyć zakupiony sprzęt lub/oraz środki trwałe współpracującym z nim jednostkom na podstawie protokołu .Protokół odbioru ilościowego Szkoła nr …..

Przekazania sprzętu sportowego.

Przyjmujący: .. Załącznik nr 1.. Uniwersyteckie Centrum Informatyczne prowadzi zbiórkę sprzętu komputerowego.. Podpis 3.Protokół przekazania / otrzymania* sprzętu służbowego Oświadczam, iż ja niżej podpisana, otrzymałam / przekazuje* sprzęt firmowy Data przekazania / otrzymania * sprzętu …………………………………………………………………………………………….PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY.. 25 lutego 2021do umowy nr ………….……….. W dniu .. 2021 r. przedstawiciele SPRZEDAJĄCEGO oraz KUPUJĄCEGO dokonali odbioru ilościowego dostarczonego sprzętu sportowego na podstawie umowy z PZPS z dnia ………………W celu prawidłowego sporządzenia protokołu przekazania - przejęcia środka trwałego należy podać następujące informacje: - pełną nazwę oraz dokładny adres jednostki, - na jakiej podstawie następuje przekazanie,Wzór umowy nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego.. informacje o: firmach; instytucjach; Przetargi.. Niniejszym potwierdza się odbiór następujących elementów sprzętu komputerowego zgodnych z .. Z odbioru technicznego sprzętu sporządza się protokół odbioru podpisany przez .. Na czas oddoSprzęt wypożyczono zNa formę HALiZ prowadzoną przezW miejscowościW okresieSprzęt wydałSprzęt odebrałWypożyczający zobowiązuje się do zwrotu sprzętu w terminie.. sporządzony dnia: .. dotyczy przekazania suchego lodu do natychmiastowego zużycia przez zawodników..

Protokół przekazania sprzętu.

Protokół zdawczo-odbiorczy / częściowy*, sporządzony w dniu .. r. w ., Strony zgodnie oświadczają co następuje: W dniu .. r. 1.Zakupiony w ramach realizacji niniejszej umowy sprzęt sportowy i szkoleniowy oraz środki trwałe nabywa na własność Zleceniobiorca.. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na naprawie bieżącej sprzętu.. zostały przekazane na czas obowiązywania Umowy nr ……….…………………… niżej wymienione urządzenia będące własnością ………………………………………………………………………… (producent, model, numer seryjny)a) prowadzenia ewidencji dystrybucji sprzętu sportowego zawierającej wykaz sprzętu i listę zawodników potwierdzających odbiór lub protokół zdawczo-odbiorczy przekazania sprzętu do ewidencji szkoły uczestniczącej w Programie, b) prowadzenia wykazu badań diagnostycznych wraz z listą zawodników potwierdzających udział w badaniach,Wykonawca oświadcza, że sprzęt będący przedmiotem niniejszej umowy jest.. Załącznik numer - wzory protokołu odbioru.. Author: Główna Kwatera ZHP Created Date: 04/12/2018 00:00:00 Title: Protokół przekazania sprzętu Last modified by:Protokół przekazania sprzętu umożliwia udokumentowanie przekazania wartościowego sprzętu pracodawcy i powierzenie go pracownikowi (np. przekazanie komputera PC, przekazanie aparatu fotograficznego, przekazanie laptopa, przekazanie narzędzi)..

* niepotrzebne skreślić.Przekazania sprzętu sportowego.

26 marca 2021; Program SKS - Wstrzymane zajęcie do 09.04.2021 r. 19 marca 2021; Uwaga zmiana numeru konta bankowego.. Protokół przekazania sprzętu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt